އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޝޯރޫމްގެ ފަސް އަހަރު

މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް
މާލެ، 03 އޮކްޓޫބަރު 2021 -- ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމަށް ފަސް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފަ އެވެ. ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރިކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސް ބޭފުޅުން މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޝޯރޫމް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޝޯރޫމްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސާމާނު ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އާރްއޯ ޕްލާންޓް، މެމްބްރޭންސް، ޕަމްޕް، ޓޭންކް، ޕައިޕްސް، ފިޓިންސް އަދި ފެންމީޓަރާއި އެހެނިހެން ސްޕެއާ ޕާޓްސް ހިމެނެ އެވެ. -- މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު | އަވަސް