ނުކުޅެދުންތެރިންގެ ފުރަތަމަ މައުރަޒު

ނުކުޅެދުންތެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް މިއަދު ހުޅުވި "ރެދަން" މައުރަޒު": މިއީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ މައުރަޒު. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނުކުޅެދުންތެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް މިއަދު ހުޅުވި "ރެދަން" މައުރަޒު": މިއީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ މައުރަޒު. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް