ޖޭއެސްސީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް 23 ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވައިފި

Jan 16, 2022
2

ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީން ހޯދުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން 23 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް ދެ ގާޒީން ހޯދަން ޖޭއެސްސީން އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ވަނީ އެ މުއްދަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބުނީ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 23 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖޭއެސްސީން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން

 • އަލީ ނަސީރު / ގާޑެނިޔާވިލާ، ބ. ކިހާދޫ
 • ނަފީލު މުޙައްމަދު / ލަކީހޯމް، ގއ. ދާންދޫ
 • އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު / ރަނައުރާގެ، ބ. ހިތާދޫ
 • އަލީ ރިޒާ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7172 މާލެ
 • ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް / ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ. ފެރިދޫ
 • ސުލައިމާން މުޙައްމަދު / ނޫރާނީގެ، ޅ. ކުރެންދޫ
 • މުހައްމަދު މޫސާ / ސިނަމާގެ، ޅ. ނައިފަރު
 • އިބްރާހީމް އަލީ / ގ. އަންމޯލް، ކ. މާލެ
 • އަބްދުލްމުހްސިން އަބްދުލްޙަކީމް / އާކުރި، ގއ. ނިލަންދޫ
 • މުހައްމަދު ވިދާން ޝާކިރު / ހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ، ކ. މާލެ
 • އަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު / ގ. އޮށްޓަރު، ކ. މާލެ
 • ޒުލައިޚާ ޝީޒާ / ފިތިރޯނުގެ، ސ. ފޭދޫ
 • ސައްޔާޙް ޚަލީލް/ ހިތިލާގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި
 • ހަމްދޫން ރަޝީދު / ފަޒާ، ށ. ފޯކައިދޫ
 • އާދަމް ޒާލިފް / އޯކިޑުމާގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި
 • އަބްދުﷲ ފަހުމީ / އަލިމަސްގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި
 • މަނާފް އިބްރާހީމް / މުލަންމާގެ، ގއ. ދާންދޫ
 • އަހްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު / ފެހިގެ، ގއ. މާމެންދޫ
 • މަރްޔަމް ޝާނީ / ސަނދުބަރަކާގެ، ހއ. ދިއްދޫ
 • މުހައްމަދު ނިޝާތު / ރީލްމަންޒިލް، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
 • ހަސަން ޝިޔާމް މުހައްމަދު / ސަދަންވިލާ، ގދ. ވާދޫ
 • ސިނާން އަލީ / ސަންޑަލްވޫޑް، ގދ. ފިޔޯރީ
 • އަހްމަދު ޝިފާއު / ލަކީސްޓަރ، ހއ. މާރަންދޫ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ އަސާސީ މުސާރަ އަކީ 30،000 ރުފިޔާ އެވެ. ލިވިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1،650 ރުފިޔާ ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް އަދި ފޯނު އެލަވަންސް ވެސް ލިބެ އެވެ.

ގާޒީކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޖުމްލަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 45،650 ރުފިޔާ ލިބެ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި މިވަގުތު 14 ގާޒީން މަސައްކަތް ކުރައްވަ އެވެ.