AVAS PHOTO ESSAY

ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގައި އީދު ހެދުން

މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، ޖުލައި 05، 2022: ރެޑްވޭވް މެގަމޯލްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ: މި ފްލޯގެ ބައެއް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖްތަކަށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ދެ ޖިންސަށް ހާއްސަ އަންނައުނު ލިބެން ހުރިއިރު އަންނައުނުގެ އެކި ރޭންޖު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިތަނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެކި އުމުރު ފުރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓްސް ހެދުމުގެ ވައްތަރުތައްވެސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް