އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ފެން ބިލް އިތުރު ތިން ފިހާރައަކުން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

Jan 10, 2016
  • ފެން ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް ދަނީ ފުޅާ ކުރަމުން
  • މިހާރު މާލޭގެ ގިނަ ލޮކޭޝަންތަކުން ބިލް ދެއްކޭނެ

ގައުމީ ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ފެން ބިލް އިތުރު ތިން ފިހާރައަކުން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ގައުމީ ފެން ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބިލް ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ފިހާރަތަކާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދެވެ. އަދި ތިން ފިހާރައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ފިހާރަތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނެވެ.

ބިލް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން މިއަދު އެއްބަސްވި ފިހާރަތަކަކީ:

  • ޔޫ-ފޯން (މުރަނގަ މަގު ފިހާރަ)
  • ބެލްސެލް މޯލްޑިވްސް (ޖަނަވަރީ މަހު)
  • އެލް މޮބައިލް ފިހާރަ (މަޖީދީ މަގު އެލް މޮބައިލް ތިނެއް)
  • އެލް މޮބައިލް ބިލް ޕޭ (ޖަނަވަރީ މަގު)

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރިން ފެން ބިލް ބަލައިގަންނަމުން ދިޔައީ މާލޭގެ ތިން ފިހާރަ އަކުން ކަމަށެވެ.

"ކަސްޓަމަރުނަށް ފަސޭހައިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް މިއީ. މިހާރު މުޅި މާލެއަށް ބިލް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް މިވަނީ ފުޅާ ވެގެން ގޮސްފައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޓުކަން މުޅި މާލެއަށް މި ފަތުރާލެވުނީ. ބިލް ކަލެކްޓް ކުރާނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވުނީ،" ފަޒުލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައިވެސް ބިލް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި އެއްބަސްވުމުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ،" ފަޒުލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއިން ކުރިން ބިލް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ލޮކޭޝަންތަކަކީ:

  • ވެލާނާގެ ކައުންޓަރު
  • ޕޯސްޓް އޮފީސް