އެއާޕޯޓް ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ފެށުން

އެއާޕޯޓްގައި އާ ރަންވޭއެއް ހަދައި ޒަމާނީ ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ހުރި މަޝްރޫއެކެވެ. - ފޮޓޯ: އަވަސް / ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އެއާޕޯޓްގައި އާ ރަންވޭއެއް ހަދައި ޒަމާނީ ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ހުރި މަޝްރޫއެކެވެ. - ފޮޓޯ: އަވަސް / ރައީސް އޮފީސް