ރައީސް އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީއަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގަތުން: ރައީސް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު، މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީއަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރު ފުރާވަޑައިގަތުން: ރައީސް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު، މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް