މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ނުވަތަ އެންމެންގެ ސަމަލުކަން ހޯދާފައިވާ ރިއަލިޓީ ޝޯ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ޝޯ ކޮންމެ ހަފުތައަކު ދެރޭ އޮންނައިރު އެންމެން އެ ޝޯތައް ބަލައި އެންޓަޓެއިން ކުރެއެވެ. މިރޭ މީ އަނެއްކާވެސް އެރެ އެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮންމެ ޝޯއެއްގެ އަހަރެމެނާ ހަމައަށް އައުމުގެ ކުރިން ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ބައިވަރު ކަންކަން ހިނގައެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ނުވަތަ އެންމެންގެ ސަމަލުކަން ހޯދާފައިވާ ރިއަލިޓީ ޝޯ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ޝޯ ކޮންމެ ހަފުތައަކު ދެރޭ އޮންނައިރު އެންމެން އެ ޝޯތައް ބަލައި އެންޓަޓެއިން ކުރެއެވެ. މިރޭ މީ އަނެއްކާވެސް އެރެ އެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮންމެ ޝޯއެއްގެ އަހަރެމެނާ ހަމައަށް އައުމުގެ ކުރިން ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ބައިވަރު ކަންކަން ހިނގައެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު