ވިޔަފާރި

2016 އިގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުން

ޖުމްލަ އަގު: 800 މިިލިއަން ޑޮލަރު
އާ ޓާމިނަލް އެޅުން: 300 މިލިއަން ޑޮލަރު
އާ ރަންވޭ އެޅުން: 373 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް- ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖު

ޖުމްލަ އަގު: 200 މިލިއަން ޑޮލަރު
ޗައިނާ ހިލޭ އެހީ: 116 މިލިއަން ޑޮލަރު
ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ލޯނު 72 މިލިއަން ޑޮލަރު
ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޭދަކުރާނީ 12 މިލިއަން ޑޮލަރު

އައިހެވަން

މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު
މަޝްރޫއުގައި ހަ ބައެއް ހިމެނޭ
އެއާޕޯޓު، ޓްރާންޝިޕްމަންޓް، ބަނދަރު ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް، ރިއަލް އެސްޓޭޓް މަސައްކަތް، ޝޮޕިން މޯލްތައް އަދި ރިސޯޓުތައް
މަޝްރޫއުގެ މާސްޓް ޕްލޭން ހަދަނީ ސިންގަޕޫގެ ސުރުބަނާ ކުންފުނިން
އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބިން ހިއްކަން ފަށާނެ

ސިނާއީ އަވަށް

މަޝްރޫއުގެ އަގު 170 މިލިއަން ރުފިޔާ
ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސަރަހައްދު
ގުދަންތައް، ސިނާއީ މަސައްކަތައް ހާއްސަ ތަނެއް

ރަސްފަންނު

ޖުމްލަ އަގު 40 މިލިއަން ރުފިޔާ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް

ސިންގަޕޫރުގެ ޝެންހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ހަދާ އިމާރާތުގެ އަގަކީ 140 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މާލޭގެ މަގުތައް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހެދުން

މާލޭގެ 13 މަގެއް އަލުން ހަދާނެ، ދިގު މިނުގައި 5.5 ކިލޯ މީޓަރު

ފަހުގެ ޚަބަރު