chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

250 ވަޒީފާއާއެކު ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ އޯޕަން ޑޭ ފަށަނީ

ދ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ހުޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް--

ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް އިން 250 ވަޒީފާއާއެކު އޯޕަން ޑޭތަކެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް އަކީ ދ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރިސޯޓެކެވެ.

ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މުހައްމަދު އާތިފް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ރިސޯޓުގެ 65 ޕަސަންޓު ވަޒީފާ ދިވެހިންނަށް ދިނުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި ރަށްތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށް އޯޕަން ޑޭތައް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަދި ވިދާޅުވީ މިމަހު 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޯޕަންޑޭތައް ދެކުނުގެ ފުވަމުލަކުގަ އާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އަދި ހިތަދޫގައި ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އެ އޯޕަން ޑޭތަކުގައި މީދޫ މަރަދޫ އަދި ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް އެއީ މި ރިސޯޓަށް ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިން ރެކްރޫޓުކޮށް ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާތައް ހޯދައި ދިނުމަކީ އެގޮތުން މިބަލަނީެ 65 ޕަސަންޓު ވަޒީފާތައް ދިވެހިންނަށް ދޭން،" އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަޒީފާ ހުޅުވާލާފައިވާ ބައެއް ދާއިރާތައް

 • ގެސްޓް ރިލޭޝަން އޮފިސާ
 • ކިއު އާއި ބެލް އެޓެންޑަންޓް
 • ވެއިޓަރުން
 • ބޯޓް ކެޕްޓަން އާއި ކްރޫ
 • ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން
 • ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ މުއައްޒިފުން
 • މެރިން މެކޭނިކްސް
 • ހޯސްޓަސް

ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސްއަކީ 274 ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓެކެވެ. އާތިފް ވިދާޅުވީ އެ ރިސޯޓު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރިސޯޓު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ވެސް އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ބަންކަރު

  ވާނުވާގަ ކޮމެންޓްކުރުން ރަގަޅެއް ނޫން އިނގޭތޯ!!!!

  CLOSE
 • ދ.އަތޮޅު

  އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ތިބީ ނިދާފަބާއޭ މިކަންކަމާ ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެކޮޅު ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެން. ދ.އަތޮޅުގައި އޮޕަންޑޭ އެއް ނުބާވާ ސ، ޏ، ގއ، ގދ އަތޮޅުގައި ކަނޑިންމައަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އޯޕަންޑޭ އެއް ބޭވުމަކީ ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ދ އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަށް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކަކަށް ނޫނީ ނުވާނެ.

  8
  3
  CLOSE
 • މީމަ

  ޔުނިވާސަލް މޯލްޑިވްސް އަކީ އެމީހުންބޭނުން ގޮތަކަށް ކަން ކަން ހިލާލާނެ ބައެއް.. ހަގީގަތަކީ ދާލު އެއާޕޯޓް ނުހުޅުވާ ތިޔަ ރިސޯރޓެއް އެމީހުންނަށް ހުޅުވިގެންނުވާނެ.. އެއާޕޯޓްގެ އަދިނިމުނީ 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް.. މި އަހަރުގެ މެދުތެރޭވެސް ނެތް އަދި މިހާރު މަސައްކަތްދާ ބާރުމިނަށް ބަލާއިރު އެތަން ހުޅުވޭކަށް..

  6
  2
  CLOSE
 • ޅެން

  ރިސޯޓް ހުޅުވޭނީ ދ. އެއާޕޯރޓް ހުޅުވާފައި.

  11
  1
  CLOSE
 • ދ.ކުޑަހުވަދޫ

  ދ.އެއަރ ޕޯޓް ކިޔަނީ ދ.އަތޮޅުގެ މެދެތެރޭ ރަށެއްގައި ވަކިން އަޅާތީ ތަ؟ އެހެން ރަށްރަށުގެ އެއަރޕޯޓަށް އެރަށެއްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ އިރު، ދ.ކުޑަހުވަދޫ ގައި އަޅާ އެއަރ ޕޯޓެއްގައި 'ދާލު އެއަރ ޕޯޓް' ކިޔުމަކީ ކޮންފަދަ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ތޯ؟

  5
  4
  CLOSE
 • ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތެއް

  ދ.އަތޮޅުގައި ހުޅުވާ ރިސޯޓަކަށް ދެކުނު އަތޮޅުން މީހުން އިމްޕޯޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ ހިތާމަ ކުރަން. ދ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އިސްކަން ނުދީ ދެކުނު އަތޮޅު މީހުންނަށް އިސްކަން މިދެނީ ކީއްވެބާ؟ ދ.އަތޮޅުން އެވަރަށް ޒުވާނުން ނުލިބޭނަމަ ދ.އަތޮޅާ އެންމެ ކައިރި އަތޮޅު ތަކުން ތިޔަ ވަޒީފާ ތަކަށް ޒުވާނުން ހޯދުމަށް ގޮވާލަން. މިއީ ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ދ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް.

  33
  12
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު