chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ)

ރަބަރޭ މަރާލާ ފޮޓޯ ފޮނުވީ ބިލާލު، ހަރަދުކުރީ އިބްރާހިމް: ދައުލަތް

ހުސައިން ރަޒީން ރަަބަރޭ --

ދެހާސްފަނަރަ ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ހ. ހަންޑްރެޑް ފްލާވާ، ހުސައިން ރަޒީން، 29އ، (ރަބަރޭ) މަރާލި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ފަށާފައިވަނީ ރަބަރޭ މަރަން ހަރަދުކުރި ކަމަށް ބުނާ ރ ކަނދޮޅުދޫ ފީރޯޒުގެ، އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާންގެ ޝަރީއަތެވެ.

އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ވަނީ ދެ ދައުވާއެއް އުފުލާފަ އެވެ. އެއީ، އެނގިހުރެ މަރެއް ފޮރުވުމުގެ ދައުވާ އާއި ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ދައުވާ އެވެ. މި ދެ ދައުވާ ވެސް ދައުލަތުން މިއަދު ވަނީ އިއްވާފަ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލް އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިބްރާހިމް ލަންކާއަށް ގޮސް، ހ. ފީރޯޒް ހިޔާ، ބިލާލު މުހައްމަދު އަހުމަދުއާ ބައްދަލުކޮށް ރަބަރޭ މަރާލުމަށް ރާވައި ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބިލާލުގެ ވޭނުގެ ތެރޭގައި ރަބަރޭ މަރާލައި، އިބްރާހިމަށް ފޮޓޯ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ފޮޓޯ ބިލާލު، އިބްރާހިމަށް ފޮނުވުމުން އިތުރަށް ފައިސާ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަކީލް އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރަބަރޭ މަރާލިކަން އެނގިހުރެ އެކަން އިބްރާހިމް ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެ ދައުވާ އިއްވުމުން އިބްރާހިމް ވަނީ ދައުވާތައް ސާފު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ވަކީލަކާއެކު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަށް 15 ދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނުމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ވަނީ އެ މުއްދަތު ދެއްވާފަ އެވެ.

އިބްރާހިމް މިހާރު ހުރީ ގޭބަންދުގަ އެވެ. މި މައްސަލާގެ ބޮޑު ކަމާއި ބާވަތަށް ބަލާފައި ދައުލަތުން ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ތަނެއްގައި އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގާޒީ ޝަކީލް ވިދާޅުވީ، އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ހުންނާނީ ގޭބަންދުގައި ކަމަށާއި ބަންދާމެދު އިތުރު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވާހަކަ ދައްކާނީ އިބްރާހިމްގެ ދިފާއީ ވަކީލާއެކު އަންނަ އަޑުއެހުމުގަ އެވެ. ދެން މި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގަ އެވެ.

ބިލާލަކީ މި މައްސަލާގައި ލަންކާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާ އެވެ. މި މައްސަލާގެ ތަހުގީގުން އެނގުނު މައުލޫމާތުތައް މީގެކުރިން ލަންކާ ފުލުހުން ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. ލަންކާ ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ރަބަރޭ މަރާލާފައިވަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެގޮތުން ރަބަރޭގެ މަރަން ހަރަދުކުރި މީހާގެ ކޮއްކޮއަކު މަރާލުމުގައި ރަބަރޭ ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އެ ހަރަދުކުރި މީހާ ބޭނުންވީ ރަބަރޭ މަރާލަން ކަމަށާއި އޭނާއަށް އަމަލީ ގޮތުން އެކަން ނުވުމުން ފައިސާ ދީގެން އެކަން ކުރުމަށް ބިލާލާ ހަވާލުކުރީ ކަމަށް ތަހުގީގަށް ބިލާލު ކިޔައިދީފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މި މަށޭ

  ތި އިބްރާހިމް އަކީ އެކީ ކިޔަވަން އުޅުނު ކުއްޖެއް ، އަހުލާގު ރަނގަޅު ކިޔެވުމަށް މޮޅު ކުއްޖެއް ، އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިޔެއްނުވޭ ތިކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ހެނެއް . މީހެއްގެ ގޮތެއް ބުނާކަށް ނޭނގޭ ބަދަލު ތަކެއްއައުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް، ތަހުގީގްކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެަނަމަ ހައްގުއަދަބު ދޭންޖެހޭނެ، ނުހައްގު އަދަބެއްދީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެ ދިޔުމަކީ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހެނެ ކަމެއް .

  1
  CLOSE
 • ދުވާފަރުު މީޙާ

  ތިޔަބުނާ އިބުރާހީމަކީ މުއްސަންޏެއް ނޫން. އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް. ދެން އޭނަގެ ހުންނަނީ އެންމެ ކޮއްކޮއެއް.މަރެއްނުވޭ އަދި ދުނިޔޭގަ އެބަހުރި. ދައުލަތަށް އެނގޭ އެހެން ކޮއްކޮއެއް ހުންންނީ ތޯއްޗެއް. ނިކަމެތި ބަޔަކަށް ވީމަ ކުޅެލަނީ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ.

  9
  CLOSE
 • ހާމިދު

  ލަންކާ ފުލުހުން ލައްވާ މިބާވަތުގެ ހުރިހާކަމެއް ބަލާ ތަހުގީގު ކުރަންވީ. އޭރުން އަޑި އިނގޭނެ. މިސާލަކަށް އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އެއޮއްވަރަށް ހިންގި އިރުވެސް، އޭނާލައްވާ އެކަން ކުރުވި ބަޔަކު ނޭންގުނު. ހަރަދު ކުރިބަޔަކާއި ކުރި ގޮތެއް ނޭންގުނު.

  33
  4
  CLOSE
 • ޢިބު

  ތިހާ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ގޭބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ސުވާލޖ އުފެދޭ ކަމެއް.

  28
  3
  CLOSE
 • ސަަންމޫނ

  އިބްރާހިމް އެފައިސާ ހޯދި ގޮތް ދައުލަތުން ބަލާނެތޯ....

  19
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު