chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ގއ. ވިލިނގިލި

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހެއް ދޫކޮށްލުމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތެރޭގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ --

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ކައުންސިލް ކުރިމަތީ އިހުތިޖާޖުކޮށްފި އެވެ.

އެ ރަށު ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހަކީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެކެވެ. އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ކޯޓުން ފުރަތަމަ ދިން 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން ބަންދު ޖެހުމަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ކޯޓަށް ފެނިގެނެވެ. އެމީހަކީ ވިލިނގިލީ މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ އެހެން ރަށެއްގެ މީހެކެވެ.

އެމީހާ ދޫކޮށްލުން އެ ރަށު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން މިއަދު ވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގޮސް، ކައުންސިލަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޒުވާނުން ވަނީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަން އެކަން ގެންދަން އެދިފަ އެވެ. ބައްދަލުވުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކުރިމަތީ އަޑު ވެސް އުފުލާފައިވެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިޔާޒު ނިޒާރު "އަވަސް" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ. ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހާއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުމުން އެފަދަ މީހަކު އަނެއްކާވެސް މުޖުތަމައުއަށް ދޫވެފައި ހުރުމަކީ ކައުންސިލުން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"މިކަމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން މިވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ، އެމީހާ މިހާރު ހުރީ ގޭގަ، އޭނާ ގެއިން ނުކުމެއްޖެނަމަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ބިރު ވެސް ކައުންސިލަށް އެބަ އޮތް،" ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ގަރާބެ

    ކަނޑަ އެޅިގެން ހުސްދޮގު ކައުންސިލް ކާޜިޔަށް މީހުން އެއްވީ ކައުންސިލުން އަޅާ ދޭނެމެ ބުނި ކުޑަ ކުދިން ޕާކް އަޅާމަތިން އެ ރަށު ވިޔަފާރި ވެރިޔަކަށް ދިން ބިމުގައި ޕާކް ނާޅައިގެން ، އެކަމާ ކަންބޮޑު ވެގެން ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެދުވަހަކީ ތިބުނާ މީހަކު އެކަށީގެން ވާވަރަށް ހެކި ނުލިބިގެން ކޯޓުން ދޫކޮއްލި ދުވަސް ކައުންސިލް ރައީސްގެ އިސްތިއުފާޔަށް އެތަނަށް އެއްވި ޒުވާން ކުދިން ގޮވީ ، މީ އަސްލު ވީ ގޮތަކީ

    12
    1
    CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު