ޗައިނާގެ އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން

ޗައިނާގެ އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާ: ހޮޓެލް ޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވި އެ ހަފުލާގައި ޗައިނާ އެމްބެސަޑާރާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އިރު ބައެއް ވަޒީރުންނާއި މުއައްސަދާތަކުގެ ވެރިންނާއި ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންނާއި ސީނިއާ ނޫސްވެރިންނާއި ބައެއް އިތްޒަތެރިންނާއި ބޭރުގައުމުތަކުގެ މެހުމާނުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް
ޗައިނާގެ އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާ: ހޮޓެލް ޖެންގައި މިރޭ ބޭއްވި އެ ހަފުލާގައި ޗައިނާ އެމްބެސަޑާރާއި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އިރު ބައެއް ވަޒީރުންނާއި މުއައްސަދާތަކުގެ ވެރިންނާއި ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންނާއި ސީނިއާ ނޫސްވެރިންނާއި ބައެއް އިތްޒަތެރިންނާއި ބޭރުގައުމުތަކުގެ މެހުމާނުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް