chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

މަރު

ސިކުނޑި މަރުވި، ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު ސިކުނޑި މަރުވެ، ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ވިޝާލް

ލ. ކަލައިދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮލަށް އަނިޔާވި ކުޑަ ފިިރިހެން ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އުމުރުން 14 ގެ އެ ކުއްޖާ މަރުވީ ބޮލަށް ލިބިފައިވާ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސިކުނޑި މަރުވެ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ނޭވާ ލައްވަމުން ގެންދަނިކޮށެވެ.

އެ ކުއްޖާ މަރުވި އިރު މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރީގެ އެކްސިޑެންޓަށްފަހު ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އޭނާގެ ގަދަވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކަނޑާލައި އެކަން އާއިލާއަށް ވެސް އަންގާފަ އެވެ.

އަހުމަދު ވިޝާލް ނަމަކަށް ކިޔާ އެކުއްޖާ ރޭ މަރުވި އިރު، ބޮލަށް އަނިޔާ ލިބި އޭނާގެ ސިކުނޑި މަރުވި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން މެންދަމުން އަލިވެ 3:00 ވެސް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ސައިކަލް ދުއްވަން ނުކުމެ އުޅެނިކޮށެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭނާގެ ބޯޖެހުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އޭނޭގެ ސިކުނޑި ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ވިޝާލް އާއި އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުއްޖަކާއި 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ތިން ސައިކަލެއްގައި ދުއްވަން ނުކުމެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވިޝަލްމެން ދުއްވި ދެ ސައިކަލު ޖެހި، ދެކުދިންނަށް ވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވި އެވެ. ނަމަވެސް ބޮލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތައް ލިބުނީ ވިޝާލް އަށެވެ. އޭނާ މާލެ ގެނައީ ރަށުގައި ވެސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އަނެއް ކުއްޖާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލީ އެވެ.

ވިޝާލް މާލެ ގެނައި އިރުވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އިންސާފް

  މިހާދިސާގައި އިހުމާލިވި އިސްދަޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒިފުންނާއި ތަނުގެ ވެރިންނައް ފިޔަވަޅު އެޅުމައް ގޮވާލަން

  CLOSE
 • ޝަމީމު

  މީޑިޔާތަކުގަ އަނގަފުޅާކޮށްފަ ވަަހަކަ ދައްކަނީ ރާއްޖެތެރޭ ރައްރަށުގެ ސީއްހީ ހިދުމަތް ދޭތަންތަނުގެ ހާލަތު ގޮސް ނިކަން ބަލާލަބަލަ ކިހާ ފެންވަރެއްގަތޯ ހުރީ ކޮން ޙިދުމަތެއްތޮ އެތަންތަނުން ލިބެނީ ހޮސްޕިަޓަލުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނަށްވެސް އެބަތިބި ރަށްރަށުގެ ރަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތު މީހުންނަށް އުޅުނު މީހުންވެސް ! ތަންތަނަށް ގެނެވެޭނީ ކޮންތަރައްޤީއެއް ! ކަމާބެހޭ ފޯރަމްތަކުގަ ދައްކާނީ ކޮން ވާހަކައެއް ! މިސާލަކަށް އިސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބަލާބަލަ ! ކިހިނެއް މިތަންތަނުން ޙިދުމަތެއް ދޭނީ !

  CLOSE
 • ހަސަނު

  ނިކަމެތިންނަށް ނިކަމެތި ގޮތް އޮންނަނީ ކޮންމެތަނެއްގަ ވެސް މިފަދަ ބޮޑު ޚާދިސާއެއް ހިނަގައިގެން ކަނަތައްވެނިމުނު ގޮތަށް ވިސްނާލުމުން ހާމަވެގެން ދަނީ އިސްދޫހޮސްޕިޓަލުގައި އެވަގުތު ޓިއުޓިގައި ތިބިމީހުންގެ ޗާއްޕާކަން ނުފިލާވަރު ހާދިސާއެއްދިމާވުމުން އެމީހުންނަށް ކަންތައްކުރަންވާގޮތް ކުޑަކޮށްވެސް ނޭންގޭކަން ކުއްޖާމާލެ ގެނައުމަށް ހޭދަވެގެން ދިޔަ ވަގުތު ކުއްޖާއަށް ދޭންވާ ފަރުވާ ނުދެވި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ވެފައިވާ ބޮޑު އިޙްމާލު ގަމު ހޮސްޕިޓަލުންނާއި އިސްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރުވަކުޑަކަން އިންތިހާއަށް މިކަމުގައި ބޮޑުކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން ! ކުއްޖާޔަށް ދޭންވަ ފަރުވާ ދެވުނުނަމަ މިހާދެރަކޮށް ކަންތަށް މެދުވެރިނުވާނެކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަން !

  4
  CLOSE
 • ސިސް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

  1
  CLOSE
 • މަ މިޔޯ

  ކިހާދެރަކަމެއް؟ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ގެޔަށްގޮސް ފެންވަރައިގެން ހެނދުނު 8 ޖެހީމަ އަންނާށޭ.. ޑޮކްޓަރު އެކުއްޖާބަލަންq ނުވެސް އައި.. ރަށުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނޫސްތަކަށް ދީފަ މިހުންނަނީ..

  4
  CLOSE
 • ތެދު

  މީ ހަޤީޤަތަކީ ..

  2
  CLOSE
 • ރަށުމީހާ

  ލ.ކަލައިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިޙްމާލް ވަރަށް ބޮޑު. އަދި އެވަގުތު ޑިއުޓީގަ ހުރި ނަރުސް ކުއްޖާ(ވިޝާލް ގައިގަ ކިލާ ހުރުމުން އެދުމަތީގަ ބޭއްވުން މަނާކޮށް ގޮޑީގަ ބޭންދި އަދި ފެން ވަރުވާއިން ގެނައުމަށް ބުނި) އާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ނައި ޑަކްޓަރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލަން. އަދި މާލެ ގެނެވުން ލަސްވީ ކީއްވެގެން ތޯ ބަލާ އެކަމުގަ އިހްމާލުވި ލ.ގަމު ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ފަރާތް ތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން

  5
  1
  CLOSE
 • އަޒޫ

  މެންދަމުން އަލިވެ 3 ޖަހާއިރު ތި އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންތަކެއް ސައިކަލް ދުއްވަން ނުކުމެ އުޅެވޭނީ ބެލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުން. މިކަހަލަ ކަންތައް މަދުކުރެވޭނީ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބެލެނިވެރިން ޒިންމާދާުރު ވެގެން. ވިޝާލްގެ ފުރާނަޔަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ ރަހްމަތް ލައްވާށި. އާމީން

  20
  CLOSE
 • އައިންތު

  މައިންބަފައިން ހޭލުންތެރިވާން ވެއްޖެ އަދިވެސް.... ތިކުދިންގެ އުމުރަށް ބަލާނަމަ ބެލެވެނީ ތީ ސުކޫލު ކުދިންތަކެއް ކަމަށް! ކުޑަ 3ކުދިންނަށް ދުއްވާނެ 3 ސައިކަލު ލިބޭނީ ދިނީމަހެން ހީވަނީ!

  27
  3
  CLOSE
 • ކަލައިަދޫ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون

  12
  5
  CLOSE
 • ނަސޭހަތް

  މައިންބަފައިން ކުޑަކުދިންގެ އަތަށް ސައިކަލް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ވިސްނަން ޖެހޭ! އަދި މައިންބަފައިންނަށް ނޭގި މިފަދަ އަމަލުތައް ކުރާ ކުދިން މިކަން ކަމުގައި ހުރި ގެއްލުން އިހްސާސް ކޮށްލަމާ! މާތްﷲ ވިޝާލްގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން.

  20
  1
  CLOSE
 • ައިބޫ

  ވަރަށް ދެރަ. އެކްސިޑެންތަކުގައި ޒިންމާ ވާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށޮ އަދަބު ދޭންވީ. އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި ދުއްވާތީ ނިކަމެތި ކުދިންނާ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން ދަނީ

  5
  1
  CLOSE
 • ކަމަނަ

  Varah Dhera

  އިންނާލިއްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން

  10
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު