ވިޔަފާރި

ރިސޯޓް ނުހެދޭ ރަށްތައް؛ ހަމަ މިހެން ބަހައްޓަންވީތަ؟

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޓޫރިޒަމަށް 2004 ގައި ދޫކުރި 63 ރަށުގެ ތެރެއިން ހަދާ ނިމުނީ އެންމެ 14 ރަށެކެވެ. މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރި 26 ރަށުގެ ތެރެއިން ނިމުނީ ހަމަ އެންމެ ރަށެކެވެ. އެއްބައި ތަރައްގީކޮށް ހުއްޓިފައި ހުރި ގިނަ ރަށްތައް ވަނީ ވީރާނާވުމާ ކައިރިވެފަ އެވެ. ބައެއް ރަށްރަށް ތަރައްގީކުރަން ފަށައިގަންނާނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ކުރިން ދޫކުރި އެތައް ރަށެއް ތަރައްގީ ނުވެ ހުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މިއީ ކިހާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ހެއްޔެވެ؟

"ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް ރަށްތައް ހެދިފައި މިހިރީ. މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް. އެކަން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރެވި ބަލަން ކިހިނެއްތޯ މި ވަނީ. އެތައް އިންވެސްޓަރުންނެއް އެ ތިބީ އަދިވެސް ބިކަވެފައި. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ޑިވެލޮޕް ނުވެގެން މިއުޅެނީ ދުނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރީމާ،" ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް ކުންފުނި އެމްޓީޑީސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރެއްވި މުހަންމަދު މަތީން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެތައް ރަށެއް ނުހެދި ހުންނަ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި މަތީން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ފާހަގަ ކުރައްވަނީ ގާނޫނުތަކުގެ ދޯހަޅިކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މާލީ ގާނޫނުތައް ބައްޓަންވެފައި ނެތުމެވެ. އޭޝިއާ ބައްރަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދަށް ވާއިރު ވެސް ރާއްޖެ އަންނަން ގިނަ އިންވެސްޓަރުން ބިރުގަންނަނީ ގާނޫނުތަކުން ލުއިތަކެއް ދެވިފައި ނެތުމުން ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާ މެދު ދިވެހިން ދެކެމުންދާ ގޮތަކީ އާ ރިސޯޓްތައް ހެދުމަށް އިންވެސްޓަރުން ނުލިބުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ.

"އެ ހުރަސްތައް ގިރާ ނުކުރެވިއެއް ނުވާނެ. ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށް ބައްލަވާ، 1980-1990 ގައި ރަށްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިގެން ދިން އިރު އޭރުގައި ރަށަކަށް 20-30 މީހުން ބިޑްކުރި މަންޒަރު ފެނުނު. މި ރީޖަން އަށް އައި ބަދަލު ބައްލަވާ، ރާއްޖޭން އެއްކަލަ އެތި ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ބަލަން ތިބެފައި، ދުބާއީ ގަތަރު ތަންތަނުން މެލޭޝިޔާ ތަންތަން އެ މީހުން އާޓިފިޝަލް ރަށްތައް ވެސް ހަދައިގެން އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންވެސްޓްކުރަން ތިބި އިންވެސްޓަރުން ގެންގޮސްގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުން އެ ދަނީ،" މަތީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެތައް ރަށްތަކެއް ތަރައްގީ ނުކުރެވި ހުރި އިރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެތައް ރައްތަކެއް މާކެޓަށް އަދިވެސް ދަނީ ފުލަޑް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުވަނީ މަދު އިންވެސްޓަރަކަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ބަޖެޓް އެންމެ ތާށިވާ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، އެތައް ރަށެއް ވިއްކާލައި މިލިއަނުން ޑޮލަރު ހޯދުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް އޮންނަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ހިތައް އަރާހާ ގޮތަކަށް މާކެޓަށް ރަށްތައް ފްލަޑް ކުރުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެކެވެ. އެއްޗެއް މާބޮޑަށް އާންމުވެއްޖެ ނަމަ އެ އެއްޗެއްގެ އަގު ނެތުމަކީ ވިޔަފާރީގެ ވަރަށް މައިގަނޑު ޕްރިންސިޕަލެކެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކޮށް ޑިވެލޮޕް ނުވެ ހުރި ރަށްތަކުގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާއިރު އިންވެސްޓަރުންނަށް ދޫތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކްސްޓާނަލް ފައިނޭންސް އިތުރުކޮށް އިންވެސްޓަރުންނަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދައިދޭން މިވަގުތަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެ އެވެ. ރިސޯޓްތަކެއް ތަރައްގީ ނުވެ ހުރުމާ ގުޅިފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަން ކަމަށް އަދީބު ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އެ މީހުންނަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދިނުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެ އެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބެންކުތަކުގައި ފައިނޭންސް ނެތުން މައްސަލައެއް މިއީ. ރިސޯޓެއް ހެދުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އެތައް ބަޔަކު އިނދަވެސް ޖެހޭ ކަމެއް. މި ސަރުކާރުގެ މަގުސަދަކީ ގިނަ ރަށްތަކެއް ދިނުމެއް ނޫން. މަދުން ދީގެން ނަމަވެސް ]ރިސޯޓްތައް[ ހުޅުވި، އޮޕަރޭޝަނަށް އައުން. ވަޒީފާތައް އައުން މީގެ މުހިންމު ކަމަކީ،" އަދީބު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. "ސުވާލަކީ ނުހެދި ހުރި ރަށްތައް ހެދެންދެން އަހަރުމެން މަޑުކުރަންވީހޭ؟ ނޫން. ލ. އާއި ގއ. މިތަންތަން ޑިވެލޮޕް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަލަށް މި ހުޅުވާލާ ރަށްތައް ވެސް މި ހުރީ ބަލާފައި، މިހާރު ވެސް އެނދު މަދު ދިމަދިމާލަށް ބަލައިގެން ކުރީގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް އުނދަގޫ ނުވާނެހެން މިފަހަރު ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްލެވެނީ. ކުރިންހެން އެގޮތަށް ހަމަ ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްލަން ދޫކޮށްލަނީއެއް ނޫން."

ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ނޫނީ އެސްއީޒެޑް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގައި ޒޯންތަކުގެ 40 ޕަސެންޓް ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިދާނެ އެވެ. ނުހެދި ހުރި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޒޯންތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެ އެވެ. އޭރުން ހަމަ ގައިމު ވެސް ލުއިތަކެއް ނުލިބިގެން ރިސޯޓް ތަރައްގީ ނުކުރެވިފައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. މިހާރު މައްސަލައަކަށް ވަނީ ރިސޯޓް ނުހެދެނީސް، ހިންގާ ރިސޯޓްތަކާ އެއްވަރުގެ ބިމު ކުއްޔެއް ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭތީ އެވެ. އެސްއީޒެޑްތަކުގެ ތެރެއިން މިގޮތަށް ހުރި ގިނަ ރަށްތަކެއް މާކެޓަށް ނެރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގައި ވެސް އޮތް ކަމެކެވެ.

"ރަން ވަޅެއް، ވަރުގަދަ މައުދަންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތީ ބިއުޓީއެއް. އެކަން މި ދެއްކެނީ ޓޫރިޒަމުން. އެހެންވީމާ، އެސްއީޒެޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ވެސް އެ އޮތީ ކޮމްޕޯނެންޓަކަށް ހިމަނާފައި. އެއީ ޓޫރިޒަމް އޭގައި ހިމެނުނީމާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދިވެހިންނަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް އަންނަނީ. މީގެ ތެރެއިން ނުހެދި ހުރި ރަށްތަކަށް ވެސް ހައްލު ހޯދުން އޭގެ ބޭނުމަކީ،" އެސްއީޒެޑް ބޯޑްގެ ޗެއާކަން ވެސް ކުރައްވާ އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ބަލަންވީ އިތުރު ރިސޯޓްތަކެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓްތަކަށް ދޫތަކެއް ދިނުމަށެވެ. އެ ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެސް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެ އެވެ. އަދި ފައިސާ ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

"އެބަހުރި 30 ޕަސެންޓް ނިމިފައި ހުރި ރިސޯޓްތައް. އެމީހުންނަށް ހަމަ ބޮޑެތި ގެއްލުން މިވަނީ. ދެން މި ފެންނަނީ އިތުރު ރަށްތައް މާކެޓަށް ދޫވާތަން. އެތަންތަން ވެސް ނުހިނގާ، އަނެއްކާ އެއްކަލަ ނުހެދޭ ރިސޯޓްތައް އިތުރުވަނީ. ބައްލަވާ މީގެ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދޫކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި. ހަމަ އެ ގޮތަށް މިދަނީ. އެހެންވީމަ ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ ގެރެންޓީ ދީގެން ނަމަވެސް އެކްސްޓާނަލް ފައިނޭންސް ހޯދައިގެން މި ހުރި ތަންތަން މީހުން އަތުން ހަދުވާފައި އެތަންތަން އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "ދެން ނިކުންނަން މިއުޅޭ ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް ސްކޯޕަކީ ކޮބައިތޯ [ބަލަން]."

ރިސޯޓްތައް ނުހެދި އާ ރިސޯޓްތަކެއް ހަަދަން ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްލުމަކީ ވެސް ހައްލެއް ނޫނެވެ. ނުހެދި ހުރި ރަށްތަކާ މެދު ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ. ސަރުކާރުން ލުއި ދިނުން ނޫނީ ވަކިވަކި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ރަށްތައް ނަގަން ވެސް ޖެހެ އެވެ. އެންމެ އާދައިގެ މީހާ ވެސް ރަށެއް ހިފައިގެން ރިސޯޓެއް ހަދަން އިންވެސްޓަރެއް ހޯދަން އުޅުމަކީ މަލްޓިމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެހާ ފައިދާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެހެން ވިއްޔާ ހައްލަކީ ނުހެދި ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ހުރި ރަށްތައް އެ މީހުންގެ އަތުން އަތުލުމެވެ. އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެއީ އެކަހަލަ ގިނަ ރަށްތައް ނަގާފައި ހުރި ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަޑު ގަދަ ކޮންމެވެސް ނުފޫޒު ގަދަ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންނަށް ޓަކައި ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތް ގުރުބާންކޮށް ކަތިލަންވީ ހެއްޔެވެ؟

ނުހެދި ހުރި ރަށްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އޮތް ހިޔަންޏެކެވެ. ޓޫރިޒަމް އެހެން ފެންވަރަކަށް ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ، ނުހެދި ރަށްތަކާ މެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމުގެ ވަގުތު މި ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. އެކަން މިހާރު ވެސް މާ ލަސްވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު ވެސް އޮތީ ދެވިފަ އެވެ. ސަރުކާރަށް އޮތީ މިހާރު ދެ ގޮތެވެ. ރަށްތައް ނެގުން ނޫނީ ރަށްތައް ނުހެދި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ހޯދައިގެން ފައިނޭންސް ގެނެސްދިނުމެވެ. އޭގެން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ހިޔާރު ކުުރުމަށް ސަރުކާރަކަށް މާކަ ގިނަ ވަގުތެއް ނެތެވެ.