chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

މައްސަލަ އައީ ޕީޕީއެމުން، މަސީހު ދެއްވީ ބީރުކަންފަތް!

 • މަސީހާމެދު ކަނބޮޑުވުން އުފަންވީ ޕީޕީއެމުން
 • މަގާމު ދިފާއު ކުރަން މަސީހު މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ
 • މަސީހާ މެދު ތުހުމަތުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބަރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު މިހާތަނަށް ކުރިމެތިލައްވަން ޖެހި ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ އެއް ލޮޅުންގަނޑަށް ވާނެ އެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރާ ބައި ތެރޭގައި ސަރުކާރު ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ސަލާމަތްކޮށްދިން "އައްޑަނަ" އަކީ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބި ވަޑައިގެންފައިވާ މެޖޯރިޓީ އެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ފަޅީގައި އޮތް މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ބޮޑު "ލަޝްކަރެއް" ވަނީ މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލާފަ އެވެ.

މަސީހުގެ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އެހާ ގަދައަށް ހިފުމުގައި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ނިޔަތް ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިރު ދައްކަމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުންތަކެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށް ދާއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ވަރަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމާއި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފު ބިލުތަކެއް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާއި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅުމެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ އެންމެ ކުރީގައި ވެސް އަދި މިހާރު ވެސް ހުރީ އެއް ބީޓަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް އަސަރެއް މަސީހަށް ނުކުރެ އެވެ. އެއަޑު އިވިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކަށް ނުހައްދަވަ އެވެ.

ސަރުކާރު ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓޭ ވަރަށް، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ މި ފަހަރު އެހާ ބޮޑަށް ހޫނުވީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ނުކުމެ ވަޑައިގެން ސަރުކާރާއި މަސީހާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުންނެވެ. މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު 45 މެންބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު މަސީހުގެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ފަހު އެ މެންބަރުންގެ ބައެއް އުދާސްތައް މި ވަނީ މީޑިއާއަށް ބަނޑުން ޖަހާލާފަ އެވެ. އަދި އެ މެންބަރުން މަސީހާ ދޭތެރޭ ހުރި ހިތް ހަމަ ނުޖެހުންތައް ދަނީ އޮއްސަމުންނެވެ.

މެންބަރު އަމީތު - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް މަަސީހާ ދެކޮޅަށް ޕީޕިއެމްގެ ތެރެއިން މެންބަރުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ އުފަންވީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރެއިންނެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގަ އާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މެދު ވެސް މަސީހު އަމަލު ކުރައްވާފައި ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނޫން. ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހަކަށް ވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއްވާ. އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވާތީ މަޑުމަޑުން ގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެމަނިކުފާނާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް އުފެދުނީ. އޭގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މެދު ވެސް އަމަލު ކުރައްވަނީ އިންސާފުން ބޭރުން. އެފަދަ ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަސީހު މިހާރު ވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހި ވަޑައިގަންނަވާ،" މަސީހާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ގަރާރުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްލަތީފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ޕީޕީިއެމްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ތިއްބެވީ އެކަން "ފިއްތާލައި" ގެނެވެ. ނަމަވެސް މެންބަރުންގެ ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެގެން ދިޔައީ މިދިޔަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މަސީހުގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓެވި ގޮތުންނެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރު ފަރާތުން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅި ބިލްގައި 50 ހަކަށް އިސްލާހު އޮތެވެ. ނަމަވެސް ބިލު އައި އިރު 90 އާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި އޮތެވެ. އެ ބިލު މެންބަރުންގެ އަތަށް އެރީ ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހުގަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ބިލަށް ބަހުސްއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ފަހު މަސީހު ކުއްލިއަކަށް މުގުރި ޖައްސަވާފައި ފުރުސަތު ބަންދުކޮށްލެއްވީ އެވެ. އެކަމާ ހެދި ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަދި މަސީހު: މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި - އަފްޝީން ނަސީރު | އަވަސް

"މަސީހު ދިޔައީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އޮޅުވާލަމުން. މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ދެނީ އެމަނިކްފާނު ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް. ހަގީގަތަކީ މަސީހަކީ ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހިޔަންޏެއް... މަޖިލިހުން ފާސް ކުރާ ބިލުތަކަށް ހިޔާނަތްވާން ފެށީ. ނަމަވެސް މަޖިލީހަކީ ރައީސް ބޭނުންވާ ކަން ކުރަންވީތަނެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީނަށް ފާރަލާން އޮތް ތަނެއް. ނަމަވެސް މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ހުރުމާ ގުޅިގެން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ގިނަވެ މިއަދު މިއޮތް ހާލަތަށް މި އޮތީ އައިސްފައި،" މަސީހުއާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑު އުފުލަން ފެށި، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކުރިން މަަސީހާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރީ ހުދު ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ދެން އޮތީ އަނެއް ބޮޑު މައްސަލަ އެވެ. މަސީހާދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ގިނަ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން ފެންމަތިވަމުން އައިއިރު ވެސް މަސީހު އެކަމަށް ދެއްވަނީ "ބީރު" ކަންފަތެކެވެ.

އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި މަސީހު ދުއްވާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ އެތައް ދުވަހެކެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ވެސް މިހާރު އެ ގެންދަވަނީ މަސީހު ހެއްދެވި ގޯސްތަށް ކަމަށް ބުނެ ފާޑު ވިދާޅުުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް މަސީހު ރައްދެއް ނުދެ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެންނަ ގޮތަށް މަސީހަށް ފާޑު ވިދާޅުވާއިރު ވެސް މަގާމު ދިފާއު ކުރަން ނުވަތަ އަގު ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ނިންމާލުމަށް ފަހު މަސީހު ނިކުތް ގަޑިއަށް މީޑިއަތަކުން މަސީހު "އަތުލައިގަތުމުން" ވެސް ވިދާޅުވީ "ހުރިހާ ކަމެއް ދާނި ރަނގަޅަށް" ކަމަށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް މިހާތަނަށް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

"މަސީހު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ އަމިއްލަ މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވާކަށް. އެއްކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ހުންނަވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް، އެމަނިކްފާނު ސަލާމަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާމެދު މާ ބޮޑު ވިސްނުންފުޅެއް ފިކުރެއް ނުބަހައްޓަވާ،" އިދިކޮޅު މެންބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު މި އޮތީ މަސީހު ކޮންޓްރޯލް ކުރި މަޖިލިސްގެ ބާރުތައް އިދިކޮޅަށް ލިބިފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާ އިރު އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ ރޯލް ކޯލް ވޯޓަކަށް ދިިޔަަކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަސީހަށް ސަލަމަތް ވެވޭނެ އިތުރު މަގެއް އަދި ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޖަނާބް

  ކަޮބާތަ މިތާ އުޅޭ ޕިންކް ކުދިންތައް. ކޮބާތަ ތަމެން މެން މަމެންމެން

  8
  4
  CLOSE
 • ލީނޯ

  މީގެއިން ފެންނަނީ މަސީހްގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުކަން، މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ގުރުބާން ކޮށްލައްވާނެކަން.

  13
  1
  CLOSE
 • މައްސަލަ

  ތިޔަތަނައް މިހާރު އެއްގޮތަކައްވެސް ކިޔާކައް ރަނގަޅެއް ނޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް އެކޭ ތިޔަތަނައް މިހާރު ކިޔަން އެންމެ ރަނގަޅު ނަމަކައް ފެންނަނީ ނީލަން ފިހާރަ. ނީލަން ފިހާރަ އަކައް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެއްވެސް މެޖޯރިޓީ އެއް ބޭނުންވާނީ އެންމެ މަތީ އަދަދެއް ހުށައަޅާ ފަރާތެއް. ހީ ހީ ހަލާކުވެދާނެ

  20
  1
  CLOSE
 • ޖޭޑް އައްބާސް

  މިހާރު އެއްޗެއް ވިސްނިފަ ހުންނާނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނެފި މީހަކު ވިއްޔާ ކުޑަގޮޅިއަށް ލަމުން ވަޒީފާއިން ކަނޑަމުން ... ޢެންމެ ފަހުން ކަތިވަޅިގެއްލި ކޮށި ދަނޑު ގެއްލި، ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލި މަޖްލީސް މެޖޯރިޓީ ގެއްލި އާއިލާ ގެ ސަޕޯޓް ގެއްލި ޕާޓީވެސް ގެއްލުނީ ހެ ހެ ހެ ...... !!!!

  14
  5
  CLOSE
 • ތިމަންނަ

  ކުއްލިއަކަށް އަންޑަ ސްކޯޓުުން އަންގަފާނެ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް "ފަހުބަހަކީ" އަހުރަމެންނެވެ. އެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން ކަންނޭގެ ، އެސޮރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުންނަނީ .....

  9
  7
  CLOSE
 • ލައިފް

  ވަރުގަދަ ޕީޕީއެމްގެ އަގުލަބިއްޔަތު ކުއްލިއަކަށް ގެއްލުނު ނަމަވެސް އެކަމާއި އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަން ވެސް މަމެން ޕިންކީން އަތުން ނުގެއްލޭނެއެވެ. މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލަަ އަކީ އެއީ ސީދާ ގާނޫނު އަސާސީން ތަން ދީގެން އެކަން އެގޮތަށް އިންސާފު މަގުން މަމެން އެދުނު ގޮތަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހިންގާ އަންޑަރވޯލްޑް ބްލެކް ވިޔަފާރި އަށް ހުއްޓުން އަންނާނެ ވަގުތެވެ. މިކަން މާ ގިނަ ދުވަސް މަމެންގެ ގައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަޔާތުގައި ނާންނަނީސް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެނޫންނަމަ މިގައުމު ދެވަނަ ޔަމަން އަށް ބަދަލުވާނެއެވެ. މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަށް ހައްލު އަތުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ހައުސް ކްލީން ވެ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ދެކެން ދާ ދަތުރު ހަގީގަތަކަށް ވާން ދެން އެންމެ މިލިމީޓަރަކަށް ވީއެވެ. ލައިފް އިޒް ލައިފް..

  25
  13
  CLOSE
 • ކަމޯން

  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ގެ ތެރޭން ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި ތިބެފައި އިދިކޮޅު ބޮޑު ސޭޓް އަތުން ސުޕާރީ ކައިގެން ދެން ޔާރާ ދިލްދާރާ ލަވަ ކިޔަނީ އެއީ ސީދާ އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ބަތާހަރާމީ ޓްވިޓަރޭ މެންގެ ބަތާ ހަރާމީ ސިކުނޑިން ވިސްނާ އެމެން ލިޔެދޭ ބަތާ ހަރާމީ ވާހަކަ ތަކެވެ. އެއީ އެއްވެސް އަސްލެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަޖްލީހުގެ ރައީސް ނުޖެހޭނެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަަކަށް ފުރުސަތު ދޭން. ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓް ނުދޭ މީހުންނަށް އެއްބާރު ލުން ދޭން ނުޖެހޭނެއެވެ. އެޔެއް ނޫން އެވާގޮތަކީ. މިރިޕޯރޓް ގައި މިހިރީ މުޅިން އެމްޑީޕީގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ އެވެ. އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އުޅެވެނީ އަދި ސައިޒު އޮޅިގެންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ހީވަނީ އެމެން ހޮވިފައިވާ ގޮނޑި އަކީ ފިތާ ކޮންމެ ބަޓަން އަކަށް ފިތާލުމުން މިލިއަނުން ޑޮލަރު އަންނަން ޖެހޭނެ ބަޓަން އެއް ކަމަށް. އެއީ ވެންޑިންގް މެޝިނެއް ނޫނެވެ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެން އެމްޕީން ނަގާ މަތިފަޑި އަށް ނުލާނަމެވެ. އެކަން ހަނދާން ނައްތާލަން ޖެހޭނީ އެމްޕީން. އެމްޕީންގެ ތެރޭން އެހެން ހީކުރާ ހުރިހާ އެމްޕީން ޖެހޭނީ އެހެންވެއްޖެނަމަ އެމްޕީގެ ގޮނޑި ހުސްކުރަން އެވެ. މަޖްލީހުގެ ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭ އަދި ޖޭޕީ މި ހުރިހާ ޕާރޓީ ތަކަށް މަމެން ހޮވާފައިވާ އެމްޕީން ނަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ނޯކަރުންނެވެ. ނޯކަރުން ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތަށެވެ. އެއާއި ޚިލާފަށް ތަމެން އުޅެން ދިމާ ކުރުމުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގައިޑްލައިންސް ތަކާއި އަދި ހުކުމް ފީނި ފީންނަށް ނެރެގެން ވެސް މަމެން ތަމެން މައިތިރި ކޮށް މިރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރާނަމެވެ. ރުހޭ ބަޔަކު ރުހެންވީ އެވެ. ނުރުހޭ ބަޔަކު ނުރުހެންވީ އެވެ. މިނޫން ގޮތެއް މީގައި ނޯންނާނެއެވެ. މިއާއި ނުރުހޭ އެމްޕީ އަކު ހުރި ނަމަ ގޮނޑި ހުސްކުރަން އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ދީފައި އެހެރީ ވަން ދޮރު ނިކުމެ ގެން ދިޔައިމާ ނިމުނީ އެވެ. ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް. ސަރުކާރުން ދަންނަން ޖެހޭނެ މީ ރައިޓް ޓައިމް ކަން އަޔަން ފިސްޓް ބަހައްޓަން ޖެހޭ. ރައިޓް ޓައިމް ގައި ރައިޓް ޑިސިޝަން އަކީ މީ އެވެ. މިފަހަރު މިނިވަން ދުވަސް މަމެން ދެކޭނީ މީންސް ހުރި ގޮތެއްގައި އިދިކޮޅު ކްރިޓިކްސް އާއި އަދި ކޮރަޕްޓް އެމްޕީންގެ އަތް ދަށުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ. އެއިރުން ދުނިޔެ ސާމްޕަލް އަކަށް މަމެން ގައުމުގެ ޕޮލިޓިކަލް ސިސްޓަމް ކޮޕީ ކުރާނެއެވެ. ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ޑާންސް. އިޓްސް ދަ ފީލިންގް އޮފް ދަ މިއުޒިކް. ޔޭޭއް. އެންޑް އިޓްސް ލައިފް. ލައިފް އިޒް ލައިފް ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނަނާ، ވެން ވީ ވޯނޓް ދަ ޕަވަރ ވީ ވިލް ގެޓް އިޓް ޓު މޭކް އަ ޓޯޓަލިޓޭރިއަން ގަވަރމެންޓް. އެވްރީބޮޑީ ސިންގް. ލައިފް އިޒް ލައިފް. ލައިފް އިޒް ލައިފް..

  21
  8
  CLOSE
 • 145

  ކަމޯން އަށް ހީވާކަހަލަ ދޯ ލައްކަ އެކޭ. ކަލޯމެންތަ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންބަރުން ހޮވީ. މީ ހަމައެކަނި ޕީންކީން ގެ ގައުމެއް ނޫން އެހެން ވީމާ ޕިންކީން ކުރިމަތޔި ލީމަވެސް އަހަރެމެން އެހެން ބަޔަކު ހޮވީ. ކަލޯމެނޭ އެއްވަރަށް ހަމަ ަހރެމެންގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަގުތުވެސް ފުރުސަތުވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. ހީވާގޮތް ދޯ؟؟؟؟؟

  3
  CLOSE
 • އަންމަކަޅޭ

  އެންމެ މީހަކާހުރެ މުޅި ޕާޓީގެ ދުވަސް ދިޔައީ،ޔާން ކިހިނެއް ތިހައްދަވަނީ.

  8
  8
  CLOSE
 • ލައިފް

  ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދެފިއޭ ކުދިންނޭ. މަމެން އުއްމީދު ކުރަނީ މިއަދުގެ 12 ގެ ކުރިން މި ވާރޑިކްޓް އަންނާނެ ކަމަށޭ. ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ލޭންޑް ސްކޭޕް އެބަޖެހޭ ޑާރޓީ އިންޑިއަން ޕޮލިޓިކްސް އިން ކްލީން އެން ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސިންގަޕޯރ ގައި އޮންނަ ވައްތަރުގެ ޓޯޓަލިޓޭރިއަން ޕޮލިޓިކަލް ލޭންޑް ސްކޭޕް އަކަށް ބަދަލުވާން. މިބަދަލު ވާ ވަގުތު ބަޔެއް ކުދިންނަށް ހީވާނެއޭ ޕީޕީއެމް އަށް މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލޭނެ ކަން އެކަމަކު ނުގެއްލޭނެއޭ ހަމަ ނުގެއްލޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ލޭންޑްސްކޭޕް މަމެން ކްލީން މިކުރަނީ އެކަން ކުރަން ސީދާ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ފޮތުގައި އޮންނަ ގޮތަށޭ ކުދިންނޭ. ލައިފް އިޒް ލައިފް. ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ. މަމެން ޕިންކީން އަނބުރާ ބާރު ހޯދާއިރު އިދިކޮޅު ބޮޑޭ ނަގާ އެއްލާލާނަމޭ މާސްގެ ގޮނޑަށް ދުނިޔެ އަށް ވެސް ނާދެވޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ގޮތުން. އެކަން އޭ މިހިނގަނީ މިހާރު. ލައިފް އިޒް ލައިފް. ކަމޯން ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ނަށާލަންވީއޭ. ޔޭއް..

  22
  7
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު