chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

28 ރަށެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ރެލީތައް ބާއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން --

ސަރުކާރު ތިމްސީލު ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް އިން ރާއްޖޭގެ 28 ރަށެއްގައި ކެމްޕެއިން ރެލީތައް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން މި ރެލީ ބޭއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެނެސް ދެއްވަމުންދާ ތަރައްގީއާއެކު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ގާނޫން އަސާސީއަށް ނުވަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ އާއި ބޮޑެތި ރަށްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 25 ރަށެއްގައި ލޮރީ ބުރާއި ސައިކަލު ބުރު ޖެހުން އަދި ހިނގާލުންތައް ކުރިޔަށްދިޔަ އެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ލީޑާޝިޕާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެކި ރަށްތަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓަރީ ޖެނަރަލް އިގްބާލް ވިދާޅުވީ، ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރެލީތައް ކުރިއަށް ދިޔަ ބައެއް ރަށްތައް:

 • ހއ. ހޯރަފުށި، ދިއްދޫ
 • ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 • ށ. މިލަންދޫ
 • ނ. ވެލިދޫ
 • ރ. އުނގޫފާރު
 • ބ. އޭދަފުށި
 • ޅ. ހިންނަވަރު
 • ކ. ތުލުސްދޫ، ގުރައިދޫ
 • އއ. ތޮއްޑޫ
 • އދ. ދަނގެތި
 • ވ. ފެލިދޫ
 • ފ. ނިލަންދޫ
 • ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 • މ. މުލަ
 • ތ. ގުރައިދު
 • ލ. ފޮނަދޫ
 • ގއ. ވިލިނގިލި
 • ގދ. ތިނަދޫ
 • ޏ. ފުވަމުލަކު
 • ސ. ހިތަދޫ، ހުޅުދޫ
 • މާލެ
 • ވިލިމާލެ
 • ހުޅުމާލެ

މިއީ މިފަހުން ޕީޕީއެމްއިން އެއް ފަހަރާ އެންމެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ސިޔާސޫ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަހަރެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް އިތުރުވެ ފުޅާވެގެންދާނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ގިވްއިން

  ޕީޕީއެމް އަށޭ މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ތާއީދު އޮތީ. ރައީސް މައުމޫނު އަށް އޮތް ތާއީދު އާއި އިހްތިރާމް ހޭޒް ގޯން އެން ގޯން ފޯރ އެވަރ ދޯ. ދެން ތޭރަ އަހަރު ޕެކޭޖް ލީޑަރު މިހާރު އެހެރީ އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްފައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ނެގެޓިވް ކެމްޕެއިން ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެތައް ޑިކޭޑްސް ތަކަށް ދަންދެން. ވަޓް ވީ މީން އިޒް އޭނާގެ އުމުރަށް އޭނާ އެހެރީ އެކްސްޕޯރޓް ކޮށް ފައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދޯ. ދެން ކިހިނެއް އޭނާ ރާއްޖެ އަށް އަންނާނީ. ދެން އިމާރޖް ވާން ތިބި ކުރީގެ ޕާރލަމެންޓްގެ ރައީސް މެން ޖެހޭނީ ފުލުހުންގެ ސަފު ފަޅާ ލައިގެން އެކަމުގެ އަދަބެއް ގެ ގޮތުން ތޭރައިގެ ޕެކޭޖް ކައުންޓް ކުރަން ދޫނިދޫ ގައެވެ. މަމެން ޕިންކީން ދެން ދާނީ ކުރިއަރައިގެން ދޯ. މަމެން ޕިންކީން ނަށް އެކަނި ރާއްޖޭގައި ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެވެންވާނީ ވެސް އަދި ރެލީވެސް ބޭއްވެންވާނީ ވެސް. ބިކޮޒް މަމެންގެ ގައުމުގައި ދެން ހިނގާނީ ޗައިނާ ގައި ހިނގާ ވައްތަރުގެ ވަން ޕާރޓީ ޕޮލިސީ އެވެ. އެއިރުން ޗައިނާ ތަރައްގީ ވި ގޮތަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީ ވެގެން ދާނީ ވެސް. އިޓްސް އޯކޭ. ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު ގިވް އިން ޓު މީ..

  4
  2
  CLOSE
 • ކްއިކް

  ޕީޕީއެެމް އިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން މިބާއްވާ ބައްދަލުވުން ތަކަކީ އެއީ ރާއްޖެތަރައްގީ ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ މެނިފެސްޓޯ މަމެން 2018 އަށް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާތީވެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ގެޓް ޓުގެދަރ ތަކެކެވެ. އެކަން ކުރެވޭނެ މަމެންނަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި މާލޭގައި ވެސް. އެގޮތުން މާލެ ދަރުބާރުގޭގައި ވެސް ވަރުގަދަ ޖަލްސާ ތައް ވެސް ބާއްވަންވީ ސިލްސިލާ ކޮށް ކޮންމެ ރެއަކު. އެއިރަށް ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް. އެމެންނަށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެމެން ބާއްވަން އުޅޭ ކޮންގްރެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބޭއްވިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޕޮލިހުންގެ ސަފު ފަޅާލި އެންމެންގެ ޝަރީއަތް ކްއިކް ކްއިކް ކްއިކް އަވަހިއްޔާ އަވަސް އިނގޭ.

  3
  3
  CLOSE
 • ޢަސަޑޭ

  ޢެއްވާނެއްގައި މި ގޮތަށް ޖެއްސުން ވަރަށް މުޙިންމު.

  2
  3
  CLOSE
 • ާއަނަސް

  ޕީޕީއެމް އަށް އޮތް ތާއީދު ވަރަށް ފުރިހަމަ

  8
  6
  CLOSE
 • 2018

  ހޯރަފުށިން ނުކުތީ 40 ވަރަކިށް ސަރުކާރު މުވަށްޒިފުން މަހީހީ ހަލާކު

  13
  18
  CLOSE
 • ޢެއްކަލަ

  ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ މީހުންނަށް މެސެޖު އައީ ޕީޕީއެމުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައެއްނުން..... ބައެއްމީހުންދިޔައީ ވަޒީފާގެ ބިރުވެތިކަމަށް... ބޮޑުވަރު

  19
  24
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު