chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބޭފުޅުން ތެރޭގައި މުނީޒާ!

ދުނިޔެއިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 50 އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ޑރ އައިޝަތު މުނީޒާ ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ދާއިރާ ދިރާސާކުރާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ރިވިއުއިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އަދަދުގައި ހިމަނާފައިވާ މި ލިސްޓުގައި މުނީޒާ ހިމެނެނީ ހަތް ވަނާގަ އެވެ. މިއީ އެ ލިސްޓުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ހިމެނުން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެއާއެކު އިތުރު 15 ގައުމެއްގައި އިސްލާމިކް ބޭންކިން އާއި ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނިފައިވެ އެވެ.

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގައި ދުނިޔެއިން ހަތްވަނަ އަށް އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މުނީޒާ ހިމެނުން އިރު އެކަމަނާ ވަނީ "އިސްލާމިކާ 500" ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނެރޭ ބިޒްނަސް ގައިޑުން މިއަހަރު ހޮވި އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދުތަކުގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ 500 ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަމަނާވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އޭއައިބީޓީއެސް އިނޮވޭޝަންސް އެވޯޑުގައި އަޕްކަމިންގް ޕާސަލަނަލިޓީ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އެވޯޑުވެސް މުނީޒާއަށް ލިބިލައްވާފައިވެ އެވެ.

މުނީޒާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓްގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައްވާ ރާއްޖޭގައި ސުކޫކް މާކެޓެއް ގާއިމްވެ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ ޝަރީއާ ސްކްރީނިންގް މެތޮޑޮލޮޖީއެއް އެކުލަވާލާ ދިވެހި ގާނޫނީ އަދި މާލީ އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ ސުލޫކް އޮނިގަނޑެއް އެކަމަނާ ފަރުމާ ކޮށްދެއްވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މުނީޒާ ވަނީ އެޗްޑީއެފްސީ އަމްނާ، އަޔާދީ ތަކާފުލް އަދި އެލިއާ އެޗްޑީސީ ފަދަ ކުންފުނިތަކުން ދޫކުރާ އިސްލާމީ މާލީ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ފަރުމާ ކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ އުފެއްދުމަށްޓަކާ އެކުލަވާލި ފުރަތަމަ ސްޓެރެޓިޖިކް ޕްލޭންގެ ދެލި ކޮޕީ އެކަމަނާ އެކުލަވާ ލައްވާފައިވާއިރު، އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމެއްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާ ސަތޭކަ އެތައް ލިޔުމެއް މުނީޒާ ވަނީ ޝާއިއު ކުރައްވާފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ނުހާ

  މަރުހަބާ ޑރ

  2
  CLOSE
 • ނޫނާ

  މަރުހަބާ

  2
  CLOSE
 • އަހުމަދު

  މުނީޒާ އަކީ ވަރަށް ހިއްވަރު ގަދަ ބޭފުޅެއް.

  4
  1
  CLOSE
 • ރަފިޔާ

  އެވޯޑް ހޯދި އަދަދުވެސް ނޭނގޭ ގްރޫޕެއް ރާއްޖޭގައި އުފެދިއްޖެ އެމީހުންގެ ކަމަކީ ތަންތަނުން އެވޯޑް ހޯދުން މީގައި ދެތިން އަންހެނަކު ވަރަށް ފޯރީގައި އެބައުޅޭ މީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ

  4
  CLOSE
 • މާހިރުބޭ

  ދެތިން އަންހެނަކު އެބައުޅޭ އިރު އިރުކޮޅާ އެވޯޑް ހިފައިގެން އަންނަ، އެއިން މީހަކު ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތެއް ކުރި ކަމެއް ދެނެހުރި މީހަކު ނޫޅޭ އެކަން ޖެހިއްޖެ ބަލަން މިހާރު، އަޅެ ގައުމުތަކަށް ގޮސް ފާޑުފާޑުގެ ޑޮކިއުމެންޓް ދީގެން އެވޯޑް ހޯދާއިރު ލަދެއްވެސް ގަންނަންވާނު، އެނގެންވާނެއެއްނު ތިމާމެނަށް ރާއްޖެއަށް ކަމެއް ކޮށްދެވިފައި ނެތްކަން ވެސް

  1
  3
  CLOSE
 • ހަތްދިހަތިނެއް

  އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ 50 އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑރ އައިޝަތު މުނީޒާ ހަޖުކޯޕަރޭޝަންތެރެއިން ހިންގާފައި ހުރީ ނަމުގައި އިސްލާމް ކަމުގައި ނޮޓު އިސްލާމް އަމިއްލަޖީބައް ފައިދާވާ ކަންކަން

  7
  CLOSE
 • މަ

  ތިޔަ ގޮތަށް އެވޯޑް ގެންނަ ގްރޫޕެއް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ، އެ ހައެއްކަ އަންހެންނުން ކުރި ކަމެއް ދެނެހުރި މީހަކު ރާއްޖެއަކު ނެތް.

  2
  2
  CLOSE
 • މުހަންމަދު

  ތި އެވޯރޑު ހޯދާ ގްރޫޕގައި ހިމެނޭ އެކަކީ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ވެރިއެއްގެ ޕާރސަނަލް ސެކްރެޓެރީ،ގިނަ ވަގުތު އުޅެނީ އެއޮފީހުގައި، އެކަމަކު......އިރު އިރު ކޮޅާ އެވޯރޑް ހޯދާތަން ފެންނަނީ.

  3
  CLOSE
 • ޝަނީ

  ވަރަށް ގަދަ، ކީޕް އިޓް އަޕް!!

  5
  1
  CLOSE
 • ޝަހޫ

  ނުފޫޒު ގަދަވާން ކުރީ ކީއްތޯ..؟

  3
  4
  CLOSE
 • ހޫންހީން

  އަހުންނަށް ހެދިހެން ބޮލުގައި އަތްއަޅައި ކޮއްޕާނުލާ ކުރިޔަށްދާން ފުރުސަތުދިނީމާ ދާނެ!

  3
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު