ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މިވަނީ ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ރަސްމީ ދައުވަތަކަށް އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަޝްވަރާބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. :- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދަކަންބަލުން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުން:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް