chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ގާސިމްއަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނަމަ، ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަ ކުރާނަން: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރު--

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ނެރޭ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ކުރިމަތި ނުލެވިއްޖެ ނަމަ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމަރު އިއްޔެ ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ތައްޔާރުވުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ހަފްތާގައި އެ ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން "އަވަސް" އިން މިއަދު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމެވީ ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ނެރޭ ކެނޑިޑޭޓަށް ގާސިމް ހެދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި އެ ޕާޓީގެ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ކަމަށެވެ.

"ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ އަޅުގަނޑަކަށް އާ ޕާޓީއެއް ނޫން، އަޅުގަނޑު އެ ޕާޓީއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާތާ ވެސް ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިވަގުތު ހުންނެވީ ބޭރުގައި، އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަން މިވަގުތު ޕާޓީއަށް ވަރަށް މުހިންމު،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމްއަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެ ނަމަ، ޖޭޕީގެ ޓިކެޓު ހޯދަައިގެން އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަން ޖޭޕީގެ ލީޑާޝިޕަށް ވެސް އަނގާފައިވާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިފަދަަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ގާސިމް އަށް ކުރިމަަތި ނުލެވިއްޖެ ނަމަ އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ނިކުތުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑޫގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯދައިގެން ކުރިމަތިލެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާނީ،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމަރު މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އިދިކޮޅުން ނެރޭ އިންތިގާލީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ގާސިމް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގާނުން އަސާސީގައި މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ގާސިމްއަށް ވާދަ ކުރެވޭނެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި އުމަރު ތާއީދު ކުރީ ޖޭޕީ އިން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މާލިމީ

  އަންނި ނުލާތަ ކުރިމައްޗެއް؟

  CLOSE
 • ފަޅުވެރިން

  ދިވެހި ޤައުމުގެ ބޮޑު އުނގުޅޭ! ތިޔަވަރުގެ ފޭލިޔަރެއް މިޤައުމުގައި ނެތް! އައިޑީޕީ ހަދައިގެން ފޭލް؛ ކުޑައޮޑި ފައްތާފައި ބޮޑުއޮޑިއަށް އަރައިގެން ފޭލް؛ މަޖްލިސް މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން ފޭލް؛ 2008 ގައި ރިއާސަތަށް ކުރިމަތި ލައިގެން ފޭލް؛ 2013 ގައި ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލައިގެން ފޭލް؛ ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުން ފޭލް؛ ކާލާ މަންނައާއި، ކާލާ ބައިސާ ކުޅެގެން ފޭލް! ކޮންމެ ޓިކެޓެއްގައި ކުރިމަތިލިއަސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޢުމަރު ނުހޮވޭނެ! ތިޔަފަދަ އުނގުޅޭ މީހުންގެ ޙަޤީޤަތް ދިވެހި ރައްޔިތުން މިހާރު ދެނެގެންފި! ހިތުތެރޭގައި ހިނގާ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުން ތިޔަފަދަ މީހުން ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ! އެކަން ވާންއޮތީ އިނދެގެން އުޅޭ އަނބިމީހާ އެހެން މީހަކަށް ކުއްޔަށްދީގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެކަންވެސް ކުރާނެ! އެއްވެސް އަގެއް، އަބުރެއް، ޝަރަފެއް، ޤަދަރެއް ނެތް!!

  12
  4
  CLOSE
 • ބީޖަން

  Cool

  ކަމަކުން ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ފެއިލްވުމުން ކަންކަން ނުކޮށް ނުވަަތަ ކުރަން ނޫޅެ ހުއްޓާލައިގެން ތިބޭނީ ފިނޑިން ނުވަތަ މޮޅު ވާހަަކަ ދައްކާ މީހުން. ޢުމަރަކީ ފެއިލް ވުމުން ކަންކަން ނުވާނެކަމަށް ބަލާފަ ހުއްޓާލާ މީހެއް ނޫން. މަވެސް އުމަރު ފަހަތުގައި.

  2
  2
  CLOSE
 • ކަނބުލޮ

  ޤާނޫނު އަސާސީއަކީ ބާއްވާލެއްވި އެއްޗެއްތަ؟ ހިތުހުރިގޮތަކަށް އޭތި މޮޑެލާފަ ބޭނުން އިރަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރާ އެއްޗެއްކަން ކާކަކައްތަނޭނގެނީ. 65 އަހަރުވިއަސް ކުރިމަތިލެވޭނެ. ޤާސިމަކީ ވެރިކަމަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުމީހާ. އެއްވެސް ހާލެއްގަވެސް ގާސިމަށް ކުރިމަތި ނުލެވުނަސް ޖޭޕީ ޓިކެޓް އުމަރަކަށް ނުލިބޭނެ. މިކަމާ އެކަކުވެސް ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހޭ. ޖޭޕީ ގަ އުމަރަށްވުރެ މިކަމަށް ގާބިލު މީހުން އެބަތިބި. ޙޯމް މިނިސްޓަރުކަން ލިބުނީ ޖޭޕީ ގެ ސްލޮޓް އަކުން އެކަމު އެކަންވެސް ހަނދާނުން ނެތި ދިޔަ، ގައުމު އޮތް ހާލަތު އުމަރަށް ނޭނގެނީތަ މިހުރިހާ ނުބައެއް ހިންގާއިރު ހަމަ އަނގައިންވެސް ބުނަން ނުކެރޭ. ތިހާ އީގޯ ބޮޑު މީހަކަު މި ގައުމުގެ ވެރިަކަމަށް ގެންނަން ކާކު މޮޔަވެގެން އުޅެނީ؟ ނާޒިމަށް ހެދިގޮތް އެނގި ހުރެ ހުރީ ހަނު؟ ޖޭޕީ އެއް ނޫން ކޮންމެ ޕާޓީއަކާ އުމަރު ގުޅުނަސް އެއީ މައްސަލައެއްނޫން. އެހެނެއްކަމަކު ވެރިކަމަށް އުމަރު ކުރިމަތިލާން ޓިކެޓް ލިބޭނެ ޕާޓީއެއް ނެތްކަން ޔަގީން.

  5
  3
  CLOSE
 • ައާދަމް

  ޢުމަރަށް މަރުހަބާ!ލަދޔޙަޔާތް ހުރީކާކު ހެއްޔެވެ؟

  3
  7
  CLOSE
 • އަރޫ

  ތިބުނީ ހެޔޮކޮށް ލަދު ހަޔާތް ހުރި އެކަކުވެސް ނެތް. 2008ކުން ފެށިގެން ވެރިަކަމަށް އައި މީހަކުވެސް އައީ ގާސިމް ގެ ސަބަބުން އެކަން ދަންނަ މީހަކު ނެތް. ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް އުފެދުނިއްޔާ އެކަން ކޮށްދިނީ ގާސިމް ބައިވެރިވެގެން. އުމަރަށްވުރެ މިއުޅޭ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު އަދި މާ ލަދު ހަޔާތްކުޑަ.

  5
  4
  CLOSE
 • އައްބެ

  ހޮޅި މީހެއް 2008 1000ވޯޓް.....

  11
  CLOSE
 • ނަސް

  ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް، މިވަރުގެ މީހުން މިތެޅެނި ވެރިކަން ހޯދަން، ގޮތެއްފޮތެއް ނެތް މީހެއް މަ ނުދެކެން މި އުމަރު ނޫނިއްޔާ،

  24
  6
  CLOSE
 • ސުންބުލޮޮ

  ހަރުގަނޑަށް އަރަން ދޭ.. ކަލޭ ބަލައެއް ނުގަންނާނަން.. ޕޮލިޓިކްސް ކިޔަވަންދޭ.. އެއްވެސް ވަރެއްގެ ލީޑަރ ޝިޕް ކޮލިޓީއެއް ހުރި މީހެއް ނޫން.. ދެއްކުން ތެރިއެއް.. މަކަރުވެރިއެއް.. އަބަދުވެސް ހިހޫތަނުން ކާން ދުވާނީ... ދަލު ބޭރުން ޖެހޭނީ.. ހިތުން މީ މާމޮޅު މީހެކޯ.. އެކަމަކު ހުސް ތޮށިގަނޑެއް އެތެރޭގެ ނެތް އެކައްޗެއްވެސް.. ކަލޭދޭ އަލުން އަމިއްލަ ޕާރޓީއެއް ހަދަން.. އޭރުން ކަލޭގެ ސައިޒް އަނެއްކާވެސް އެގޭނެ.. ހަރުގަނޑަށް އެރިދާނެ.. އެކަމަކު ވެރިކަމަކަށް ނޭރޭނޭ

  15
  2
  CLOSE
 • އަފީ

  ބަލަ! ބުރާންޗާ ގާނޫނޫ އަސާސީ އޮންނާނެ 65 އަހަރު ވީމަ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެކަމަށް ހުދާ ކަޅުން ލިޔެފައި! ގާސިމަށް 65 އަހަރުވެ ނިމި ނިމިއްޖެ! އެއީ މިހާރު ނިމި ނިމި ފައިވާ ކަމެއް! ދެން ކޮން ވާހަކައެއް ތި ދައްކަނީ! ގާސިމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ނަމަ ތިމަންނާ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާނަމޭ! ތިވަރުގެ މީހަކަށް މިވަރު ކުޑަ އެއްޗެއް ނޭގުނީމާ ދެން ކިހިނެއް ގައުމެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުފޫހަމަ ވަނީ!

  12
  4
  CLOSE
 • ބްރާންތި

  ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލު ކުރީމަ ލެވޭނެ . އެ އީ ގުރުއާނެއް ނޫން ބރނތ

  5
  2
  CLOSE
 • އުމަރާ

  ގާސިމަށް ވާދަ ކުރެވެން އުމަރު ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އުމަރަކީވެސް މިހާޜުވެސް ތިބުނަމުންގެންދާހެން ރައިސްކަމަށް ފައިނަގައިގެން އުޅޭ މީހެއް. ދެން ގާސިމަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތް ހަދަން އުމަރު މަސައްކަތް ކުރާޏެ. ނުކުރާނެ ވަރަށް ސާފް. އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ ދޯ މިހާރަކު ދިވެހިންނަށް.

  12
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު