ޕީޕީއެމުގެ "ފަށަން" ޖަލްސާ

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްއިން މި އަހަރު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރުމާލު 2 ޖަގަހައިގައި މިރޭ ވަނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ބައެއް އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް