chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ގާސިމް އިބްރާހިމް

ވަކި ނުވެ، އެކުގައި ތިބެ 80 ޕަސެންޓް ހޯދާނަން: ގާސިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް -- ފައިލް ފޮޓޯ | އަވަސް

އިދިކޮޅު، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް ވަކިވެގެން ނުދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވައި، އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 80 ޕަސެންޓްގެ ވޯޓާއެކު އިދިކޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ މާމިގިނލީގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ގާސިމް ފޮނުއްވި ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލަބާއަށް އަދި ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލަށް މިހާރު ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއަކީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސް ހާލުން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށެވެ.

"އެކަމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެން ޖެހޭ، ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދާއި ދިރުން ދައްކައިދޭނެ ލީޑަރެއް ދައްކައިދޭން ޖެހޭ، ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެ ބޭފުޅަކަށް ބައިއަތު ހިއްޕަވަން ފަސޭހަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ބޭފުޅަކު މަތިކުރަން ޖެހޭ، މި މުހިންމު މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ﷲގެ އިރާދަފުޅުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް 80 ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތިން ވޯޓު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށާއި އެ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ އިއްތިހާދުގެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ގައުމީ ރޫހުގައި އެއް މިސްރާބަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ޒާތީ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވުރެ ގައުމު ބޮޑު ކަމާއި ފަރުދީ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްވާނެކަން ގަބޫލުކޮށްގެން، ވަކިވަކިވެ ގަތުމުގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާ ކޮށްފިން، އެ ނަތީޖާގެ ރަހަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެފިން، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މި ޔަގީން ކުރަނީ 2018 އާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުކުންނާނީ އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގެ އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގަ، އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގަ، މިގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ނުކުމެއްޖެނަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ ލާރިން ރައްޔިތުން ފެންވަރުވަމުން ދިޔަ ނަަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސާބިތު ކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، އޭގެ އަވާގައި ޖެހިގެން ރައްޔިތުން އެމީހުން ލޯބިވާ ގައުމު ވިއްކައެއް ނުލާނެ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި ހުންނެވި ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ އުސޫލުތަކާއި ފިކުރުތައް ތަފާތުވި ނަމަވެސް ގައުމު ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޕާޓީތަކުން ގެންގުޅޭ ފިކުރު ތަފާތު ނޫން ކަމަށެވެ. ވަރަށް އެއްގޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ގަބޫލު ކުރައްވަނީ ޝަހިސިޔަތުގެ ތަފާތު ކަމުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ހުރަހެއް އެޅިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އެއަށްވުރެ ގައުމާއި ގައުމުގެ ވަހުދަތު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ގާއްޓޭ

  މީނާގެ ބައްޕަ ބުރުމާ އިބްރާހިމްގެ އަތުގަދަތްއެޅީވެސް ގާސިމް ،، މައުމޫނު އަތުގަދަތްއެޅީވެސް ގާސިމް ،، އަންނި އަތުގަ ދަތްއެޅީވެސް ގާސިމް ،، ރައީސް ވަހީދު ައތުގަ ދަތްއޅީވެސް ގާސިމް ،، ރައީސް ޔާމީނު އަތުގަ ދަތްއެޅީ ވެސް ގާސިމް ،، ތިމާގެ 3 އަބިންގެ އަތްތަކުގަ ދަތްއެޅީވެސް ގާސިމް ،، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އަތްތަކުގަ ދަތްއެޅީވެސް ގާސިމް ....................

  2
  CLOSE
 • އަހްމަދު

  މި ސޭޓުގެ ހުރި ނުބައި ނުލަފާކަމުގެ ބޮޑު ކާއެ!މި ސޭޓު މުސްލިމުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް 80 ޕަރސެންޓަށް ވަނީ ބަޢާވާތް ކޮއްފަ!؟ އެހެންވީމާ މީނާގެ ދުލާއި އަތުގެ ނުބައިކަމުން މުސްލިމުވެރިން ރައްކައުތެރިވެ ތބުމަށްޓަކާ ބަކީ 20 ޕަރސެންޓު އެބަޖޭހޭ ނޫންތޯ މީނާ ހައޔަރުކޮށް ޖަލުގައި ބަހައްޓަން.

  3
  CLOSE
 • ފަޅުވެރިން

  ތިޔަ ބުރުމާއަކުން ދެން އިތުރަކަށް ނުތޮރުފޭނެއޭ! ތިޔަ ބުރުމާގެ ޖޯރު ވަނީ ކެނޑިފައޭ! ތިޔަ ސޭޓު އަތުގައި މިހާރު ފައިސާއެއް ނެތޭ! ފައިސާ ނެތިއްޔާ ތިޔަ ސޭޓެކޭ ގޮނޑުގައި އޮތް ކުނިގަނޑެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތޭ!

  3
  CLOSE
 • ރާއަތޮޅު

  ސާބަހޭ ޤާސިމް

  3
  CLOSE
 • މަހޭ

  މަނިކުގާނު ތިޔަ ކަހަލަގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ މޮޔަކަށްވުރެވެސް ގޯސް

  3
  CLOSE
 • ޖަމަލޭ

  މީ ހަމަ ފައްކާ ކަނޑު ކޮހެކެވެ.

  3
  CLOSE
 • މޯޑު

  އަސްތާ ތިޔަކުރައްވަންއުޅުއްވަނީ އެއްކަަލަ ނުކުރާނެކަމައް މާތްﷲގަންދީ ހުވަަކުރި ކަންތައްކުރައްވަންނޫންތޯ. ތިޔަހާ އިޚްލާސްތެރިނަމަ ހެއްދެވި ފަރާތައް ބިރުވެތި ވާނަމަ ތިޔަކަން ކުރަން އުޅުނީސްތޯ؟ ކުރިންބުނި ވާހަކަ ހަނދާންވެ ބިރުވެތިވާނަމަ ތިޔަކަމެއްގަ ނަޝީދު ފަހަތަައްއެރީސްތޯ؟ ތިޔަކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ނަޝީދު ނައުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތޯ؟ މަނިކުފާނުތިވިދާޅުވާހާފަސޭހައިން މަނިކުފާނު ވެރިކަށް ގެނައުމަށް ފުރުޞަތެއްނުދޭނެ އެއީ އެމްޑީޕީ މީހުން އަބަދުވެސް އެއްކަލަ ބޮޑުދުވަސްމަތިން އަބަދުވެސް ހަނދާންއެބަކުރޭ

  12
  2
  CLOSE
 • ސަމީރުބޭ

  ދިވެހި ރައްޔަތުން ނައް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ތައް ދައްކާ ހަލާސްކުރޭ..ދެން ވަޑައިގަންނަވާ މާފުށި ރިސޯޓައް. 3 އަހަރު ގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވޯތޯ ބަލާން.. ތިޔަ ހިތް ރަގަޅު ކުރަން މާކޭލް ދިން ސަރުބަތު ތަށީގެ ފައިދާ ރަގަޅު ހެން ހީވަނީ

  15
  6
  CLOSE
 • ހިޔަމަ

  ކަލޯ ފޮނި ނުކަޑާ ފުރަތަމަ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދައްކާ.

  16
  5
  CLOSE
 • ޑާޑާޑާޑާ

  ކޮން އަށްޑިހަ ޕަރސެންޓެއްތޭ ބޮޑު އެއް އަށްޑިހަ ޕަރސެންޓް އޮންނާނީ. ތަމެން އަށްޑިހަ ޕަރސެންޓް ލައިގެން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް ގުޑް ގުޑް. ބިލީޖީން އިޒް ނޮޓް އަވަރސް ދޭއާރ ނޮޓް މައިން. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް.

  12
  4
  CLOSE
 • ބީޓްއިޓް

  އިންތިޚާބުގައި ތަމެންނަށް %80 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްދޭނަމޭ ތަމެން ތެޔޮ ލައިގެން ތައްޔާރަށް ތިބޭތި %80 ހޯދަން އިނގޭ. ރަނގަޅަށް %80 ހޯދާ ދޭނަމޭ އިނގޭތޭ. ތިބޭތި ތެޔޮ ލައިގެން ތައްޔާރަށް އިނގޭތޭ. ހާއްހަހަހާހާހާ ހާއްހަހަހާހާހާ ބީޓް އިޓް ބީޓް އިޓް. އާއު.

  11
  5
  CLOSE
 • ާާއަލީ

  80 އިންސައްތަ ލިބުމަކީ މުސްތަހީލު ކަމެއް.

  9
  3
  CLOSE
 • ބޮލިހިލާ

  ތަމެން ދެން އަބަހައްދަވެގެން މަޖްލީސް ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނަމޭ ބުންނަސް ތަމެންނަށް ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ ތަމެން ނޫންތޭ ތިން ފޮޅުވަތުގެ ފޮތެއް ގާނޫނު އަސާސީއެކޭ ކިޔާ ލިޔަން 17 އަހަރު ނެގީ. 17 އަހަރުން ލިޔުނު ގާނޫނު އަސާސީ ގައި އޮތީ އައިޔު ބަބިބު ތަތިތު ސަސިދު މިއަކުރު އެކަނި ނޫންތޭ ލިޔެފައި ކަން މިހެން ހުރުމުން ދެން ތަމެން މަޖްލީސް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމުގެ ބަދަލުގައި މިހިރަ ނެސްޕްރޭ ހުސް ކުރި ދަޅު ހިފައިގެން ދަގަ އަރާއިރާއި އެކު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި އެކު ލަވަ ކިޔަމުން ނަށަމުން ކަޅު ކަނޑިކި އަނދެގެން ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. ތަމެން ދަގަ ބޮލި ހިލަން. ބޮލި ހިލާ ދޯ.

  9
  2
  CLOSE
 • ނުވާނެއޭ

  އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ %80 އިން ކަމަށް ރެޑޭ އެބުނަނީ އެއީ އެމެންނަށް އެންމެ %8 އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށޭ މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ. އެކަން ވާ ގޮތަކީ އެއީ އަދުގެ ތާރީޚް އަކީ އެއީ 11012018 އެވެ. އެއަދަދު އެއްކުރުމުން އަންނަނީ 14 އެވެ. ދެން 14 އެއްކުރުމުން އަންނަނީ 5 އެވެ. ދެން އެމެން ވެރިކަން ކުރީ 3 އަހަރު އެވެ. 5 އަށް 3 އެއްކުރުމުން އަންނަނީ 8 އޭ އެމެންނަށް ލިބޭނީ އެންމެ %8 އޭ މިއޭ އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭސް އިން އިދިކޮޅު ބޮޑޭ މެންނަށް ލިބޭނެ ނަތީޖާ އަކީ. ލޭޓްލީ ޔޫ ވިލް ކަމް ޓު ނޯ ދިސް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ.

  13
  8
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު