ހަބަރު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒު: 45 ބިލެއް ފާސްކުރުން

މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފަހު އަހަރަކީ މިއީ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް އޮންނަ މި އަހަރު ވެގެން ދާނީ ބުރަ އަހަރަކަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އެ މަންޒަރު ފެންނާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ވެސް މި އަހަރު 45 ބިލެއް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 45 ވަރަކަށް ބިލް މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބިލްތައް މިހާރު ފަރުމާކޮށްފައިވާއިރު އަނެއް ބިލްތައް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބިލްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނާއި އާންމު އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާހުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. އަނިލް ވިދާޅުވީ، އެ އިސްލާހުތައް ގެންނަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުން ދިން ލަފާތަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ގައިޑްލައިންގައިވާ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ހިމަނަން ވެސް އިސްލާހުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ގައިޑްލައިންގައި ވަނީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ އާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަނިލް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތަށް މި އަހަރު އިސްލާހު ގެނައުމަށް ދެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ. އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ފުރަތަމަ ޗެޕްޓާއަކީ ދައުލަތަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ޗެޕްޓަރެވެ. އެ ޗެޕްޓަރުގައި ހިޔާނާތްތެރިވުމާއި ބަޣާވާތް ކުރުމުގެ ކުށް ހިމަނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވެސް ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ބޮޑު ބައެއް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމަނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ. އަނިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމާފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ބަދަލުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެ ބަދަލުތަކަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމާ ބެހޭ މުއާހަދާގައި ހިމެނޭ ކުށްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަންކަން ކުށްވެރިކޮށްފައި ގެންނަ ބަދަލުތަކެކެވެ. އެ އިސްލާހުގައި އިސްކަން ދީފައިވާނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތްތެރިވުމާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށަށެވެ.

ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގެނައުމަށްފަހު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނެއް ހެދުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެ ބިލް ފަރުމާކުރަމުންދާއިރު އެ ބިލް ވެސް މި އަހަރު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ އެވެ. އޭގެއިތުރުން އިގްތިސޯދީ ދާއިރާއަށް އިސްކަންދީގެން ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ބިލްތަކެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އިންޝުއަރެންސް ބިލާއި ބިމާ ބެހޭ ބިލްތަކެއް ވެސް ހުށަހަޅާނެ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާ ފަހު ބިލެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަ ކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ގާނޫނު ހެދުމަށް ވެސް ބިލް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ.