chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

މިނިސްޓަރު ސައީދުގެ ވާހަކަތަކުން ގާސިމަށް ފުން އަސަރެއް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުން އަސަރެއް ކޮށްފި އެވެ.

ގާސިމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖަނަވާރުންވެސް އެސޮރު ގެންގުޅެ، ބަލާބޮޑުކުރި މީހާ ދަންނަ ކަމަށެވެ. ގާސިމް މިހެން ވިދާޅުވި ކަމަށް ބެލެވެނީ ރޭ މިނިސްޓަރު ސައީދު އއ. މަތިވެރީގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމް ޖަލްސާގައި ގާސިމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި އެމަނިކުފާނަށް ސައީދު އަމާޒު ކުރެއްވި ބަހުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެވެ. ގާސިމްގެ އިހުސާސްތައް ޓްވީޓްގައި ބަންޑުން ކުރައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ކުއްތާ ވެސް އޭތި ބަލަހައްޓާ މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން ފުރާނަ ވެސް ދުއްވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާމާ މަކުނު ވެސް އެއަށް ހެޔޮ ކަމެއް ކޮށްދޭ މީހާ ދަންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަމެއް ގާސިމްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ސައީދަކީ މީގެ ކުރިން ގާސިމްގެ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފުރާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ސައީދަށް މިނިސްޓަރު ކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖޭޕީގެ ސްލޮޓެއްގައި ނިކުމެވަޑައިގެން ގާސިމްގެ އެންޑޯސް ކުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވަނީ ފަހުން ޖޭޕީ ދޫކޮށް ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ގާސިމް އަށް އަމާޒުކޮށް މިނިސްޓަރު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވީ، ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ޝައުގާއި ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއް ނުވަތަ އަތޮޅެއް ހުންނަ ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އއ. އާއި އދ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރައްވާފައިވަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އާއި އަމިއްލަ ވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހުޅޭ

  އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ލައްވާ ފާޑެއްގެ އިންޓޭލިޖޭންސް ރިޕޯޓެއްގަ ސޮއިކުރުވާފަ އޭގެ ބަދަލުގަ ޕުރައިމަރީ އަކާނުލާ ޓިކެޓު ދީގެން މަޖިލީހަށް ހޮއްވަދީފާ..... އެނގިއްޖެ ދޯ މިބުނާ ވާހަކަ؟ ކަލޭ ކަހަލަ މީހުންނަށް ތިވާ ގޮތް އަދިވެސް ކުޑަ. މީވަރަށް ވާހަކަ. (ކޮމެންޓު ޖަހާ ދެއްޗެ! ވަރަށް އަސަރު ކުރާނެ)

  2
  CLOSE
 • ޙަމެ

  ބަލަ ގާސިމް މައުމޫން އަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ މީހެއް ގާސިމް މީހަކައް ހަދައި ދިނީ މައުމޫން .އެކަމް މައުމޫން ކަރައް ފައިން އަރާފަ 2008 ގަ އަންނި އައް ބައި ޢަތު ހިފައިގެން މައުމޫން ބޭރުކުރީ ވެރިކަމުން. މައުމޫން ގާސިމް ގެ އެހީ އެންމެ ބޭނުން ވި ދުވަހު. ޢެހެން ވީމަ ގުދޯ ނުގޮވާ

  19
  3
  CLOSE
 • ޢަހާނަމަ

  ގާސިމް.. މޮޔަފުޅުވީތޯ.... ތިބޭފުޅާ ދައުލަތުގެ ލާރީގަ ތިބޭފުޅާގެ ނަމުގަ އެންމެނަށް ތިޔަ ކިޔަވާދެނީ ތިބޭފުޅާ ކުރާ ހުރިހާ ނުރަނގަޅު ކަންކަމަށް އަތްޖަހަންތޯ... ނޫން.. އެކަމެއް ދެން ނުވާނެ.. ތިބޭފާނޫންތޯ އެއަރޕޯޓް އެކްޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް މައުމޫން ވެރިކަމުގައި ފިނޭންސް ޕިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިމަ ދައުލަތުގެ ކެޕޭސިޓީ ނެތޭކިޔާފަ ކެންސަލްކޮށްލާފަ މަކަރުން މާމިގިލީގަ ބޮޑު އެއަރ ޕޯޓެއް އެޅީ... ރައްޔިތުންނަށް މާ ހެޔޮވެގެން ލާރިބެހިޔަށް ގައުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ހުރިހާ ފައިދާއެއް އޭރު ތަރުތީބު ކުރީ އަމިއްލަ ޖީބަށް ފައިދާވާގޮތަށް... އަދި އެއްވާހަކަ... އޭރު ދައުލަތުން ބޭރުގެ އެއީގަ އަގުހެކޮށް ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަން ގެންނަ ތެޔޮ ގާސިމަށް ހެޔޮއަގުގަ އެއްފަހަރާ ވިއްކާފަ ގާސިމް އަދި އެއަށް ބޮޑުފައިދާލާފަ ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވީ... ދެންބުނާނެ މިރުސްވިއްކައިގެނެ މިއްސަނދިވީ... ދެން އޮޅުވާނުލަށްވާ...

  13
  3
  CLOSE
 • މާމިގިލީ މީހާ

  މާމިގިލީ ރައްޔިތުންނަކަށް ގާސިމް އެއް ނެތް އެވެސްކަމެއް ކޮއްދީފައެއް. ގާސިމްގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާން މާމިގިލީގައި ހުރިހާ ކަމެވެސް ގާސިމް ކޮއްފަހުރީ.. ނަރުދަމާވެސް މާމިގިލީގަ އަޅާދިނީ ސަރުކާރުން. ދެންކޮންކަމެއް ގާސިމްއަށް ވީ. އުމުރުދުވަހު މާމިގިލި ހިސޯރުކޮގެން އެއުޅެނީ. ފަލަސްދީނަށް އިޒުރޭލު މީހުން އަރާގެން އުޅޭހެން.

  10
  5
  CLOSE
 • ހުސޭނު

  ތިބޭފުޅާ ގެ ރިސޯޓް ގަ އުޅޭ ނިކަމެތި މުވައްޒަފުން ކޮޅު ވެސް ތިބީ ފުން އަސަރެއް ކޮއްފަ އުޖޫރަ ނު ދޭތި .. އެކަން އެނގި ލައްވާބާ ބޭފުޅާ އައް ..

  64
  17
  CLOSE
 • އަސްލުހާލަތު

  ނުދެވެނި ސަރުކާރުން ޤާސިމްގެ ވިޔަފާރިތައް ހަލާކުކޮށް ޖެއްސުން ކުރާވަރުން..

  3
  9
  CLOSE
 • އެއްވަރު

  ބައްލަވާ ގާސިމޫ މަނިކުފާނުވެސް ގުދޯގުދޯ ނޫންތޯ ތިގޮވަނީ... ހަމަތިހާލުގަނޫންތޯ މަނިކުފާނު މައުމޫނާ ދެމެދުއޮތީވެސް...

  52
  10
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު