chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ އަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

 • ޕްރޮޖެކްޓް ދިނީ 50.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
 • 160 ދުވަހުން ނިންމަން ޖެހޭނެ
 • ރަންވޭގެ ބޮޑު މިނަކީ 1.2 ކިލޯ މީޓަރު
ރަންވޭ އަޅަން އެމްޓީސީސީ (ކ) ގެ ފަރާތުން ސީއީއޯ ޒިއަތު ސޮއިކުރައްވަނީ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ އަޅަން 50.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ވެލާނާގޭގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ޒިއަތު އެވެ. އަދި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ސާމީ އަގީލް އެވެ.

ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު، ސާމީ ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީ އަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ރަންވޭ އާއި އޭޕްރަން އަދި ޓެކްސީވޭ އަޅަން ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ ރަންވޭގެ ބޮޑު މިނުގައި 1.2 ކިލޯ މީޓަރު [ ގާތްގަނޑަކަށް 3،937 ފޫޓު] ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ޒިއަތު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 160 ދުވަސް (ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް މަސް) ދުވަހުން ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަވާލުކޮށްފައި މި ވަނީ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް. މީގެ ކުރިން ވެސް މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ވާނީ ކޮށްފައި. މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ އެބަހުރި. ކުރިން ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކޮށްފައި،" ޒިއަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއިންނެވެ. އެމްޓީސީސީ އިން އަލަށް ގެނައި ބިން ހިއްކާ ބޯޓު "މަހާޖައްރާފު" އިންނެވެ. ސަރުކާރުން މި މަޝްރޫއު އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 53.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި މަޝްރޫއު ނިންމާފައިވަނީ 180 ދުވަހުންނެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ރީޖަނަލް ފަސް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގައި ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. މިގޮތުން ށ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ބިން ވަނީ ހިއްކާފަ އެވެ. އަދި ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މިހާރު ވަނީ އިއުލާނު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޑޭންޖުރެސް

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ބުނާ އެމްޓީސީސީ އަށް ދޯ އެދިނީ ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާރޕޯރޓް އަޅަން އެދިނީ ތަމެން ބަލައްޗޭ ޖުލައި 26 އަށް މަމެން ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓް ނިންމާލާނަމޭ ތަމެން ވެސް ހުޅުދޫ ގައި އެއާރޕޯރޓް އެއް އަޅަން ބޭނުން ނަމަ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފަންވީއޭ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ފަދަ ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ މީހުންނާއި އެކު އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި. މިހާރު ތަމެން އޭނާ އާއި ގުޅިގެން ތިޔާ ކުރާ ކަމަކީ އެއީ ގައުމަށް ގައްދާރުވުމޭ އިޓްސް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ އިޓްސް ޑޭންޖުރެެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

  CLOSE
 • މަޒް

  ޕްރޮޖެކްޓް ގައި ހިމެނޭ 50.9 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ތަކެތިވެސް ގަންނާނެ، ކޮންސަލްޓެންސީ ވެސް ހޯދާނެ. އެހެން ވީމަ ސާފު ފައިދާ ކުޑަވާނެ

  3
  1
  CLOSE
 • ބޮނބިތަޅާމެޝިން

  މަރުހަބާ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮއް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނައް ދެވުމީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކަންކުރާފަރާތައް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަންކަން އުންމީދަނީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގަ މަދިރިޔައް ބޭސްޖެހޭނެ ފަދަ މުވައްސަސާއެއް އުފައްދާ އެމުވައްސަސާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުރިހާ ރަށަކައްވެސް އެކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި މީހުން ލައިގެން މަދިރިޔައް ފޮގްޖެހޭނެ ގޮތެއްވުން އަދިކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮއް މޫދައް ކުނިއަޅާ މިހުންނާ ދޭތެރޭ ހަރުކަށި ފިތަވަޅު އެޅުން

  5
  1
  CLOSE
 • ފެނޭދޯ

  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ އަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް ދިނުން އެއީ ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެއް

  6
  1
  CLOSE
 • ކޮމެންޓް ހަފީޒާ

  ރަންވޭ އަޅަން އެމްޓީސީސީން އެހާ ބޮޑު އަގެއް ނަގާއިރުވެސް ކުންފުންޏަށް ފައިދާއެއްވާ ކަމަކަށް ނުވޭ

  6
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު