chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

ލަފާކުރި ވަރަށްވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުވީ ކުޑަކޮށް!

 • ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 • ޑޮލަރުން ލިބުނީ 73.2 މިލިއަން ޑޮލަރު
 • އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބުނީ ޖީއެސްޓީއިން
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް- ފޮޓޯ: މީރާ

މިދިޔަ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށްވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މީރާގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބިފައިވަނީ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީއާ އެއްކޮށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 0.02 ޕަސެންޓް އިތުުރުވެފަ އެވެ. އަދި މިދިޔަ މަހު ޑޮލަރުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 73.7 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ އިން އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) އިންނެވެ. ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 825 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ލިބުނީ 744 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއާ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) އިންނެވެ. ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ލިބިފައިވަނީ 872 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ އަހަރު ލިބުނީ 944 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 102 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނީ 62 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އަދި މިދިޔަ މަހާއި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ލިބިފައިވަނީ ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެއާޕޯޓް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ފީ (އޭޑީއެފް) ގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 54 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމް ބިން ކުއްޔަށް ދީގެން މިދިޔަ މަހު 79 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި ކުރީ އަހަރު ލިބުނީ 60 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ރައްޔިތާ

  ވަރިހަމަނުން ވެރިންގެ އެކައުންޓްތައް ފުރިގެން ބަންޑުންދަނީ. ނިކަމެތިން އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވޭ. ޓެކްސްގެ ފައިސާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ދީފަ އެތަން ބަންދުކޮށްގެން. ރައްޔިތުން ތިބެލާ. ހާލާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިޔާލާތެއް ނެތް ތަނެއްގައި ހާލާތު ބަދަލެއް ނުވާނެ.

  1
  CLOSE
 • ޢަޒާން

  ޢަވަހަށް ދެމީހެހގެ އެކައުންޓު ފުރީޒް ކުރޭ.

  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު