chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަންފާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ލިބުނު: ފުލުހުން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަންފާ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދީފައިވާ 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ބައެއް ތަންތަނާއި ބައެއް އަގު ބޮޑެތި މުދާ ގަންނަން އަބްދުﷲ ސައީދު މަސައްކަތް ކޮށް އެފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހަދާފައިވާ ކަން ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އައިޓީ ވިއުގަ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަމުރު ކުރެއްވި ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މައުމޫންގެ ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމަށްވާ، ނަޖުމާގެ ގެއިން ފެނުނު ކަޅު ފޮށިން ފެނުނު ލިޔުމަކުން މައުމޫން ވިދާޅުވެގެން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކާ ބައްދަލުކުރިކަމާއި މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރިކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޝިފާން ވިދާޅުވި އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ވަނީ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

މައުމޫންގެ ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމަށްވާ، ނަޖުމާ ހުސެއިންގެ ގެއިން ފެނުނު ކަޅުފޮށިން އިތުރު ހެކި ފެނިފައިވާކަން ވެސް ފުލުހުން މިއަދު ހާމަކޮށްފި އެވެ. ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ފާރިސް މައުމޫން އަށް ފޮނުއްވި ޑޮކިއުމަންޓެއް އެ ފޮށީގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޑޮކިއުމަންޓުން މައުމޫން ވިދާޅުވެގެން ފާރިސް ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކާ ބައްދަލުކުރިކަން ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން 215،000 ޑޮލަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެ ދަބަހުން 150،000 ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް 13 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މެޑަމް

  ސިފައިންނާ ޕޮލިހުން ލަދެއް ނުގަނޭތަ ތިހާ ބޮޑެތި ދޮގުހަދަން. މިޒަމާނަކީ ގޭގަ ފޮށިފޮށީގަ ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން އުޅޭ ޒަމާނެއް ނޫން.

  CLOSE
 • މޮޑީ

  ފުލުހުންގެމުއައްސަސާގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައިހިފައިފަަިވޭ

  CLOSE
 • އަލީ.

  މިސަރުކާރު ނުރުހޭ ކޮންމެ މީހަކީ މިގޮތައް ފުރޭމުކޮއް އަދަބުދޭ ބައެއް މީހަގީގަތް

  CLOSE
 • ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

  1
  1
  CLOSE
 • މަގޭބަސް

  ފޮށިފޮށީގައި ތިމަން މަނިކުފާނުގެ ގެއަށް ކަޅުފައިސާ ވަތް ކަމަށް ފާޅުގައި އެއްބަސް ވިއެވެ. އެފައިސާ އަށް ހެއްދެވި ގޮތެއް ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވާށެވެ! އަދީބު ކަލޭމެންނަށް ބަހާ ފައިސާ އަކީ ތިމަން މަނިކުފާނު ދޭ ފައިސާ ކަމަށް އެތަކެއް އެމް ޕީ އިންގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވީމައި، އެއީ ރިޝްވަތަށް ނުވަންޏާ، މިހާރު ސިޔާސީ ޙަސަދަ ފިލުވަން ރިޝްވަތުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކަންކަން ތަޙުޤީޤު ކުރާށެވެ!

  1
  1
  CLOSE
 • ނުނނު

  އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރު ގެ މަންފާއެއް ރ ޔާމީން އަށް ލިބުނު.........

  7
  2
  CLOSE
 • ޣ

  ޙުސް ދޮގު ތެދެއް ހަދަން އެނގޭ އެކަކުވެސް ނޫޅޭ ޕޮލިހުންގެ ތެރޭގަ

  8
  6
  CLOSE
 • ލލ

  ކަޅުފޮށި ފެންނާނެ ވަރަށް އަވަހަށް އޭރުން ވަރަށް ސާފުވާނެ!

  9
  2
  CLOSE
 • ފާއިޒް

  ކުއްލި މުއްސަނދިކަން ހޯދައިގަނެގެން ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން ގެ އާއި ބިން ގަންނަ ފަރާތްތަކާ މުދާތަށް ހޯދާ ނުފޫޒު ގަދަ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައްވެސް ތިޔަ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިކޮށްލަނިކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ލޯނާއި އެހީ ހޯދައިގެން ނިކަމެތިންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ޕޮލިސީތައް ހަދައި މަސައްކަތް ނިމުމުން ހިތުހުރި ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދިންފަރާތްތަކާއި އެކަން ކުރަން ރަސްމީކޮށްނާއި ނުރަސްމީކޮށް އެންގިފަރާތްތައްވެސް ހިމަނާލުން ބުއްދިވެރި. ކުއްލިއަކަށް އެކައުންޓަށް ބޮޑު އަދަދެއް ޖަމާވި މީހުނާއި، ގެއަށް ކަޅު ފައިސާ ވަންކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކާ ގޯނިގޯނީގައި ބެހިކަމަށް ބުނާ މީހުންނާ ނުފޫޒު ގަދަ މަގާމުގައި ހުއްޓާ ރައްޓެހިން ހަދީޔާ ދޭކަމާ އެ ހަދިޔާއިން ކަންކަން ހަމަޖައްސާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް މި ލިސްޓަށް އިތުރުކޮއްލުން ބުއްދިވެރި.

  9
  5
  CLOSE
 • ހައްވަ

  މިއީ ބާ ރާއްޖެއަށް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން މިއައިސަބަބަކީ؟

  5
  CLOSE
 • ނުންނު

  ޔަގީން ނެއްނޫ

  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު