chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ބްރިޖްގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ވަގުތަށް ނިމޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިއަދު މުއިއްޒު އާންމު ކުރެއްވި ބްރިޖްގެ ފޮޓޯ --

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖްގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއްގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާކަން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

ސިޔާސީ މައިދާނު ހޫނެވައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިއަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، 480 މީޓަރުގެ ބްރިޖްގެ ޑެކް ނުވަތަ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާގެ ކޮންކްރީޓް އައިބީމް އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން 180 މީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓް ބްރިޖް ޑެކް ސްޕޭން މާލޭ ކޮޅުން ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މުޅި އެޕްރޯޗް ބްރިޖްގައި 240 އައިބީމް ހިމެނޭ ކަމަށް މީގެކުރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ބްރިޖް މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހަށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ބްރިޖްގެ ބައެއް ބައިތައް ޗައިނާއިން ވެސް ގެންނާނެ އެވެ.

ބްރިޖްގެ ބައެއް ވަނަވަރު

 • ރިޖްގެ ވައްތަރު: ބޯޗް އާޗް
 • ބޯކްގެ އަދަދު 6
 • ހަ ބޯކްގެ ޖުމްލަ ދިގު މިނަކީ 760 މީޓަރު
 • ބްރިޖަށް އަރާ މަގުތަކާއެކު ޖުމްލަ ދިގު މިން 2100 މީޓަރު
 • ބްރިޖްގެ ދަށުން ދެވޭ އެންމެ އުސްމިން: 75 ފޫޓް
 • ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ
 • ބްރިޖްގެ އަގު: 200 މިލިއަން ޑޮލަރު
 • ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދަށް ދެ ލޭން
 • ސައިކަލަށް ދެ ލޭން
 • ބްރިޖުގެ ޖުމްލަ ދިގުމިން: ދެ ކިލޯމީޓަރު
 • ފުޅާމިނުގައި: 20.3 މީޓަރު
 • މަސައްކަތް ނިންމާނީ: 30 މަސް ދުވަހުން

ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޢަލީ

  ތީހަމަ ނަޝިދުގެ މޮޅުކަމުން ވާކަމެއް ނަޝީދު ބުނި ކޮންތާކު ހުރި އިންޖިނޭރެއްހޭ ކާކުހޭ އަޅަނީ މިކަމުގެ ނަތީޖާޔަކީ ކަޑަޖެހުމުގެ ބަދަލުގަ ރައްޔިތުންނައް މިކަން ކޮއްފަ ދައްކަން ޖެހުން ހުޅުލޭގެ ތަރައްގީގެ މޭސްތިރިޔަކީވެސް ނަޝީދު މިއަދު އެހެންނަމަ އަދިވެސް ހަމަތިބި ގޮތައް ތިބޭނީ ރައްރަށުގަ އަޅާ އެއާޕޯޓު ތަކުގެ އަސްލު މޭސްތިރިޔަކީ ނަޝީދު މިސަރުކާރައް އެނގުނީ އެކަން ކޮޕީކުރަން ބިންހިއްކުމުގެ އަވަސް މޭސްތިރިޔަކީ ނަޝީދު 28 ހެކްޓަރުބިން 12 ދުވަހުން އެހުރީ ހިއްކާފަ މީގެކުރިން ދިވެހިން ދަންނަކަމެއްނޫން ބޮސްކާލެސް ގެނެސް ބިންހިއްކުމަކީ ވީމާ ނަޝީދައް ވަރައްބޮޑައް ޝުކުރު ދަންނަވަން ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު އަޅާނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކަމައްބުނީމަ 2 އަހަރު ނާޅައޮތްތަން މިހާރު ހަދަންފެށީ ސުކުރިއްޔާ ނަޝީދު ތެޔޮނަގާނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކަމައްބުނެބަލަ ރިސޯޓު ހިއްސާ ދޭނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކަމައްބުނެބަލަ ފޯމުލީ ހުރިހާ މީހުންނައް ފުލެޓު ދޭނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކަމައްބުމެބަލަ މިމީހުން ލައްވާ މިކަން ކުރުވުމައް ހާދަ ފައިސާއެއް ގެއްލިފަވެއްޖޭ 99 އަހަރައް ދިންހާ ރައްތަކުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގަދީފަވާ

  4
  CLOSE
 • ޢަލީ

  މި ޚަބަރު ނުކިޔާ، ނުބަލައި ނުހުންނާނެ..... ސާބަހޭ ރައީސް

  8
  CLOSE
 • ާއިބުރޭ.

  ސާބަހޭ ރައީސް ޔާމީން..ޮ

  7
  CLOSE
 • ނަހަމަ

  ތިޔަ ބުރިޖް ވާހަކަ ދައްކާނެކަމެއް ނެތް ރައީސްނަސީދު ސަރުކާރުގަ އޮތީ ތިކަމާ ވާހަކަ ދައްކާ ޗައިނާ އިން ކޮއްދޭނަމޭ ބުނެ ހުރިހާކަމެއް ކޮއްދޭގޮތަށް ނިމިފަ އެހެންވެ ތިކަން ތިވަނީ މިހާރުވެސް ޗައިނާއިން އެކަމަށް އެދަނީ އެއްބަސްވަމުން.

  2
  8
  CLOSE
 • އަލީ ހަނީ

  މުއިއްޒު ކަހަލަ ޑީގްރޭޑް މީހަކު ދައްކާ ވާހަކަ މިހާރު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ. ރައްޓެހިންނަށް ފްލެޓް ދެވޭތޯ ބަލާބަލަ. ވ. ސަލާމް.

  4
  7
  CLOSE
 • ފްލެޓް

  ހަމަ ތެދެއް. މީނާ މީ އަގެއް ނެތް މީހެއް.

  1
  2
  CLOSE
 • އަލީި

  ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ލޮނުންބަލާބަލަ.

  4
  CLOSE
 • ކަޅު ސޮރު

  ވަގުތައް ނިމޭނެ، އެކަމަކު އެއީ ކޮން ވަގުތެއް ކަމެއްނޭގޭ،

  3
  CLOSE
 • ޢަޒާން

  ޚޮނ ބުރިޖެއްތަ؟ތީ ބޭނުން ވާހަކައެއް ނޫން

  1
  3
  CLOSE
 • ހެހޭ

  މިޚަބަރު ނުކިޔަން ވަގުތު ބޭކާރުކުރަން އެދޭމީހުން ކިޔާލާށެވެ.

  3
  10
  CLOSE
 • ޅލ

  މުއީޒު ނުބުނިޔަސް މަސައްކަތް ނިމޭވަރު ރައްޔިތުންނަށަ އެގޭ ފެނޭ!

  2
  9
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު