ލަންކާގެ ހާލަތު

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިހާރު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށުނީ މުސްލިމަކު ހިންގާ ފިހާރައަކުން ވިއްކާ ކާތަކެއްޗަށް ބޭސް ގުޅަތަކެއް އެއްކުރާ ކަމަށް ބުޑިސްޓުންގެ ބަޔަކު ކުރި ތުހުމަތު ތަކަކަށް ފަހު އެވެ. ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަަށް ޓަކައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކާއި ސައިޓްތަކަށް އެ ގައުމުން ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަދާފަ އެވެ -- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ރަށްތަކުގައި މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުންތައް ހިނގަމުންދާތީ އެ ގައުމުގަައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުން:- ފޮޓޯ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް ، އަލްޖަޒީރާ