chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

ބޮޑު ގައުމުތަކާ ނިހާންކުރީ ކުޑަ ސުވާލެއް!

ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިހާން ވާހަކަދައްކަވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ މިހާރު ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރާ ބޮޑެތި ބގައުމުތަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ކުޑަކުޑަ ސުވާލެއް ކުރިމަތި ކުރުވައިފި އެވެ. އޭނާ ކުރައްވާ ސުވާލަކީ ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ބޮޑެތި ގައުމުތައް ރާއްޖޭގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރާއިރު، ފަލަސްތީނާއި ސީރިޔާފަދަ ގައުމުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮށްލަން ނުކެރެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔޭވެ؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 1 ފެބްރުއަރީގައި ނެރުނު އަމުރަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި 30 ދުވަހުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުން ގެންދަނީ އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރުގެ ޗެނަލަކުން ދެއްކި ހަބަރެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާ ކުރައްވަމުން ނިހާން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އަދި ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ) އަށް އެ މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތައް ނީވެނީ ކީއްވެތޯ ވެސް އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ވަފުދުތައް ފޮނުވާ، ގަރާރުތައް ނެރެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފޫގަޅައިގެން ތިބި އިރު ސީރިޔާ އާއި ފަލަސްތީނުގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާ ކުށްވެރިކޮށްލާނެ ހިތްވަރު އެ ގައުމުތަކުގައި ނެތީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

"މީ ބޮޑު ގައުމުތަކަށް ކަންބޮޑުވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާނަމަ ދެން އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތެއް ނޫންތޯ؟" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އީޔޫ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިސްނުމުގެ ކުރިން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި އެ ހާލަތު ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އުވާލަން ދުނިޔޭގެ 40 ގައުމަކުން އިއްޔެ ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ނާޝިރު

  އދ. އެމެރިކާއި، އިގިރޭސިވިލާތާއި، ވިލާތުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ބޭނުމަކީ އިސްލާމީ މިޤައުމުގައި އޮތް ހަމަޖެހުން ނަގާލާއި، ވިއްސިވިހާލިކޮށްލުން، އޭރުން ލާދީނީ ފިކުރު މިތަނުގައި ހިންގޭނީ، ދުނިޔޭގެ މުސްލިމު ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގައި މިއަދު އެވަނީ ލޭގެ ކޯރުތަށް ހެދިފައި، އަޅާލާނެ އެއްވެސް ބަޔަކުނެތް، އަންހެނުނާއި ކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅިން މަރުވަމުން އެދަނީ ޒުވާން އެތަށް ކުދިންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން އެވަނީ ފޭރިގެންފައި، މިކަންތަކާއި މިޤައުމުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލައި ހެދުނުތޯ؟ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން، ޤައުމުގައި ފިތުނަވެރިކަމާއި، ރުޅިވެރިކަން އުފައްދަން މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކޮންކަމެއް ކޮށް ނުދޭތީތޯ މުޒާހަރާ ކުރަން ނުކުމެގެން ތިޔައުޅެނީ، މުސާރައަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މިންވަރެއް އިތުރުވެއްޖެ، ބޯފެނާއި ކަރަންޓް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއް އެއްވަރު ކުރެވިއްޖެ، 65 އަހަރުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ އެލަވަންސް 2700 ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް ދީފި، ތަލަސީމިޔާ ކުދިންގެ ބޯންމެރޯ އެދަނީ ހެދެމުން، މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ބޮޑެތި ސްކޫލްތަށް އެދަނީ ހަދައި ކިޔަވައިދެމުން، މަގުތަކާއި ބަނދަރުތަކާއި، އެދަނީ ހެދެމުން، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގިނަރަށްތަކެއްގައި މިދަނީ ޤާއިމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުން، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތަށް މިދަނީ ތަރައްޤީ ކުރެވެމުން، ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކަށް މިދަނީ ވަޒީފާ ލިބެމުން، އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފަހި ފުރުޞަތާއި ބޯހިޔާ ވަހިކަމުގެ ފުރުޞަތު މިދަނީ ލިބެމުން، އެމް.އާރ އައި، ހެދުމާއި، ކެތެލެބުގެ ޚިދުމަތް މިވަނީ ފެށީފައި، ކެންސަރުބަލީގެ ފަރުވާ ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ލިބޭނެ މަގުމިވަނީ ހުޅުވިފައި، ހުސްނުވާ އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާގެ އެހީތެރިކަން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި މިދަނީ ލިބެމުން، ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑެއް ކުޑައެއް، މުއްސަންޖެއް ފަޤީރެއް، ބެއްލެވުމެއްނެތި އެދަނީ ޝަރީޢަތް ކުރެވެމުން، ބައިނަލް އަގުވާމީ ބޮޑު އެއަރ ޕޯޓު އެދަނީ ތަރައްޤީވަމުން، މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު ހަދާ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ނިމެމުން، އައްޑޫ ގައި ހަދާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އެދަނީ ނިމެމުން، މިހެންގޮސް ދަންނަވާ ނުނިމޭހާ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރު، އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، އިންތިޚާބަކާއި ނުލައި ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމަށް މުޒާހަރާ ކުރުމަކީ ގައުމަށް ވެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް، އެހެންކަމުން ރައްޔިތުން ނިކަން ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ވިސްނާ ތަރައްޤީއަށް މަގު ފަހިކުރާމާތޯ؟ އިނދިކޮޅު ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ބުނާ އެއްވެސް ކަމެއް އަދި މިހާތަނަށް ސާފެއްނުވޭ، އެކަކު 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރި، އަނެކަކު 3 އަހަރު ވެރިކަން ކުރި، އެހެންކަމުން 33 އަހަރުގައި ކުރެވިފައި ނުވާ އެތަށް ކަމެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިދަނީ ކުރަމުން، ވީމާ މިކަންކަމާއިމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުން ވަރަށް އެދެން.

  8
  5
  CLOSE
 • ރަނދަ

  މި ލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބައިމީބުންގެ ފައްޅިއަޅަން ޖާގަ ދޭނެކަމަށް ބަޔަކު ބުނާނަމަ އެކަމާ އެކަން ބޭނުންވާ ޤައުމުތަކުން މިކަހަލަ ފިނޑި ޢަމަލުތައް ކުރާނެކަމަށް ފެންނަނީ. ރާއްޖެ ކިތައްމެ ފުނަކަށް ގަންބައިލައިގެންވެސް ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ބޭނުންވާ ހަޔެއްކަ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ މިއަދުގެ ދިވެހިންނަށް އެނގޭ ބޮޑުސިއްރެކެވެ. މި ކޮމެންޓްވެސް ޖެހުމާމެދު ޝައްކު.

  4
  3
  CLOSE
 • ބަސީރު

  ނޭގުނެއްނުން ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެ ވާހަކަ އަޑުއަހަމުތަ؟

  10
  1
  CLOSE
 • މިސްރ

  ތިކަހަލަ ޚުދު މުޚުތާރު ވެރިން ޤައުމު ތަކަށްވެރިވީމާ ވާނެގޮތް އެއީ ސީރިޔާއިން އެފެންނަނީ އެމަންޒަރު

  10
  6
  CLOSE
 • ޒަރީ

  އަޅުވެތިވޭ އިންޑިއާ އަށް

  7
  3
  CLOSE
 • ޟުނަން

  ޢެގެ ފަހަތުގައިވަނީ އެންމެބޭނުމެއް އެއީ ލާދީ ފިކުރު ރާއްޖެ ހެނަައުން މީ ހަގީގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ

  18
  8
  CLOSE
 • ބައި

  ބަލަ ކަލޭއޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކަށާއި ގޮވާލުންތަކަށް ޖެހޭ އަމަލުކުރަން ހުރިހާކަމެއް ރާއްޖެބަރޯސާވެފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާ މިއީއެއްވެސް އާރެއްބާރެއް އޮތްތަނެއްނޫން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާރުތައް ހަދަންބޭނުންވިގޮތަކަށް މިތަންހަދާލެވޭނެ

  7
  18
  CLOSE
 • ބަޑީ

  މިހާރު އެސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދަން އެގައުމުތަކުގައި ކުއްލިހާލަތު އިޢުލާންކޮށް ހުރިހާރައްޔިތުންވެސް ނިހާނުގެ އެސުވާލުގެ ޖަވާބުހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގާނޫނެއްފާސްކޮށްގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

  10
  5
  CLOSE
 • އުންޑަކަންބަޅި

  ބަޑީގެކޮމެންޓަށްވަރަށްބޮޑަށްތާއީދުކުރަން !! އެގައުމުތަކުގަ މިހާރުކާފިއުހިންގަންފަށައިފި އަދި ކޮންމެދެމިނިޓަކުން ގާނޫނެއްވެސް އެބަފާސްކުރޭ !!

  1
  4
  CLOSE
 • މުހިއްބު

  ބަލަ ތި ޔޫއެން އަކީ އަހަރުމެން ގަބޫލުކުރާ ތަނެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުން މުސްލިމުން ގަތުލު ކުރަމުންދާ އިރު ކޮބާ ޔޫއެން؟ ފުރަތަމަ ޔޫއެންގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފަ ޔޫއެން އުވާލަންވީ.

  11
  CLOSE
 • ރާއްޖެ މީހާ

  ނިހާނު އަށް ވެސް ނޫންނަމަ މިގައުމުގެ ސަރުކާރުންވެސް މިކަން ކުއްވެރި ކޮއްލަން ކެރުނުބާ؟ މި 40 ގައުމުން ތިބުނާހެން ވ ފާރަވެރިވޭ މިގައުމަށް ، މީގެ ސިއްރެއް ނޭނގެ އެއްގޮތަކަށްވެސް

  22
  1
  CLOSE
 • ޓުންޑޭ

  އެހެން ކަންކަމަށް މީހުންގެ ސަމާލް ކަން ދުއްވާލާ ހެދުމަށް އިންގިރޭސި ބަހުން ކިޔަނީ ޑިނަޔަލް. އެއީ ހަވާލް ނުވުން. މިތާންގަ މި ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ ދޯ. ފަލަސްތީނު އާއި ސީރިޔާ މިތަނަށް ގެންނަން ޖެހޭތަ؟ ނުޖެހޭ އެއްވެސް ގައުމަކާއި ސުވާލެއް ކުރަން. އަހަރުމެންގެ ކަންތައްތައް ރަންގަޅު ކުރެވޭތޯނު ބަލަންވީ.. ފަރުދީ ޒިންމާ އެއް.

  1
  12
  CLOSE
 • ނުކުރާނަމޭ

  އަލިފުދާލަކީ އެއީ މިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ފަންކްޝަން ކުރާ ގޮތް ބަލަން ދުނިޔެ އިން ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔެއް ނޫނޭ ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް އެޒިންމާ ހަވާލު ކޮށްފައި ނެތޭ އަލިފުދާލާއި. އަދި އަލިފުދާލުގެ އިންސާނީ ހައްގު ތަކާއި ބެހޭ ބައިގެ ބޮޑޭ އާއި އިދިކޮޅު ބޮޑޭ އާއި އެކު މޭޒު ދަށުން ދަމާ ކުޅެގެން އަލިފުދާލު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ އަށް ވެރިކަން ހޯދާދޭން އެމެން ކުރާ މަސައްކަތް ކަން މަމެންނަށް ނޭގެނީ އެއް ނޫންތޭ އަލިފުދާލުގެ އިންސާނީ ހައްގު ތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލް އެއީ ޝަރުއީ ކޯޓެއް ނޫނޭ އެމެން ނެރެގެން ގެނެސް ދީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ކޯޓުގެ ހުކުމެއް އަލިފުދާލުން ބުނާ ގޮތަށް ކަން މަމެންގެ ގައުމުގެ ކަންކަން ހުރީ. އެނޫން އެއްވެސް ހާލަތެއް ނޯންނާނެ މަމެން އެކަން ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތެއް. ނޯންނާނެއޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ.

  23
  11
  CLOSE
 • ކީއްވެތޭ

  ގައުމުތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ކަން އެއީ ހަމަ ޔަގީން ކަމެކޭ. އެކަން އެގައުމު ތަކުގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ ތަކަށް ވަކިން ސިޓީގެ ސިފައިގައި ސަރުކާރުގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ އަށް ނުފޮނުވިގެން އުޅެނީ އަކުރެއް ޓައިޕް ކޮށްލާނެ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ވެސް ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ނެތީތޭ. މިރާއްޖޭގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރަށް ހަގީގަތުގައި ކުރަންވާ ވަރާއި ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނަމަ މިފަދަ ކަންކަން ހުންނާނީ އަލިފުދާލުގެ އިންސާނީ ހައްގު ތަކާއި ބެހޭ ބައިގެ ބޮޑޭ ޖަލްސާ ބޭއްވުުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ޖަނގިޔާޒް ދަ ބޭލެނިންގް ވާވަރު ކޮށްފައޭ. މިކަމުގައި ޔޫރަޕްގައި ތިބޭ އެމްބެސެޑަރުން ރަނޑީ އޭ އަދި ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސޭ ވެސް ހަމަ އެންޖޯއި ކުރަނީއޭ އެއްވެސް ކެޕޭސިޓީ އެއްނެތޭ އެއްވެސް ޕްރެޑިކްޝަނެއް ނެތޭ އެމެންނަށް ކުރެވިފައި. މަމެން ނަށް ޔަގީން ކެޕޭސިޓީ ހުރި ނަމަ މިއަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ރައްދު ދެވޭނެ ކަން އަލިފުދާލުގެ ހިއުމެން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި.

  12
  3
  CLOSE
 • ނުވާނެއޭ

  އަލިފުދާލަށް ނޭޅޭނެއޭ ރާއްޖެ އާއި ދެކޮޅަށް އަލިފުދާލުގެ ތެރޭން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަލިފުދާލުގެ ޗާރޓަރު ބަދަލު ނުކޮށް. އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވާކަމެކޭ. އަލިފުދާލަކީ އެއީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ރިލޭޝަންސް ތަކުގައި ގައުމު ތައް އެކުވެރި ކުރަން އޮންނަ ތަނެކޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ މައިދާނުގައި ދުނިޔޭގެ ހަމަޖެހުން ގެންނަން މަސައްކަތް ކޮށް ހިތްވަރު ދޭން އޮންނަ ތަނެކޭ އެއީ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ގައުމު ތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހެން އޮންނަ ތަނެއް ނޫނޭ އެހެން ނަމަ އަލިފުދާލުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫންތޭ މަމެންގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ވެސް ފާސް ކުރަން ޖެހޭނީ. އެހެނެއް ނޫނޭ އެކަން އޮންނަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި މިހިނގާ ކަމަކީ އަލިފުދާލުގެ ހިއުމެން ރައިޓްސް ގެ ބޮޑޭ އަކަށް ހުރި މީހަކު އޭނާގެ މަގާމާއި ބާރުގެ ނުފޫޒު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީއޭ އެފެތޭނީ ކޮރަޕްޝަން ގެ ގޮޅިއަށޭ އެނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް އޭގައި ނޯންނާނެއޭ.

  16
  2
  CLOSE
 • ދިގު ޔޫސުބު

  އެ ގައުމުތަކަށް އެހެން ވެފަ އެތިބީ ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތްދޫނުކުރާ ވެރިންގެ ސަބަބުން. ޢެހެން ވީމާ އެދަރަޖައަށް ރާއްޖެ ވެއްޓުމުގެ ކުރިން މިކަމުން ސަލާމަތް ވުން ވަރަށް މުހިއްމު

  20
  28
  CLOSE
 • ޜިޒާ

  މީ ހާދަބޮޑު ކޮހެއް

  17
  19
  CLOSE
 • ޏުބޫ

  ޢޭގެންވެސް އެނގެނީ މި ގައުމުގަ ހިނގާ ކަންކަމައް ނިހާން އެއްބަސްވިކަން. ޢެކަމް އޭނަ ބުނީކީ ގޯސް ވާހަކައެއް ނުން

  2
  4
  CLOSE
 • ޒާރީ

  ކިތަންމެ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް މީހަކު ބުންޏަސް ތިމާނުރުހެންޏާ އެއީ ބޮޑުކޮހެއް.

  35
  9
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު