chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ފާސްކޮށްފި

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އީސީ އިން ބުނެފައިވާ އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން

ގޮނޑިއާމެދު ބޮޑު ބަހުސެއް ކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރު ފަރާތުން ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅި މި ބިލު ފާސްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގަތް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 36 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގައި 39 މެންބަރުން ތިއްބެވެ.

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންތިހާބުވި ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނޫނީ އަމިއްލައަށް ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިލެކެވެ. އެ ބިލުގައިވާ ގޮތުން އެ ތިން ހާލަތުގައި ގޮނޑި ގެއްލުނު ނަމަވެސް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ގޮތަށް މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ މެންބަރަކު އަލަށް ޕާޓީއަކާ ގުޅިވަޑައިގަތް ނަމަވެސް ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މެންބަރު ޕާޓީއަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނާ ތިން ހާލަތު އެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހިނގާނެ ކަމަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނެރޭ ވިޕްލައިންއާ ހިލާފުވިޔަސް ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށާއި މެންބަރަކާ މެދު ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އުވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެއީ އިންތިހާބުތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިހާބުވެފައިވާ މީހަކު، ޕާޓީގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެގެން ޕާޓީން ވަކިކުރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެމީހަކު އިންތިހާބުވެފައިވާ މަގާމުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އެވެ.

ނަމަވެސް އެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާކުގެ ކޮމިޓީއަށް އިއްޔެ ފޮނުވުމުން ވަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލުގެ ތިން ވަނަ މާއްދާގެ ފުރަތަމަ ބަޔަކަށް އިތުރު ކުރެވިފައި ވަނީ ރެޓްރޯސްޕެކްޓިވް އުސޫލު 13 ޖުލައި އިން ފެށޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ޖުލައި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަކީ ފްލޯ ކްރޮސް ކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި ދުވަހެވެ. -- އެހެންވެ ބިލު ފާސްވެ ގާނޫނަކަށް ވާ ހިސާބުން ގޮނޑި ގެއްލޭނެ އެވެ. --

ގޮނޑިއާމެދު ބަހުސް ބޮޑުވެފައިވާ މެންބަރުންނަކީ، މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހްމަދާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދާއި، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން އާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމްއައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ އިތުރުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ އަދި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހަންމާ) އާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަދި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު އެވެ.

ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމަށް ރިޔާއަތްކޮށް 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ގެއްލުވާލި އެވެ. ނަމަވެސް ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން އެކެއް ފެބުރުއަރީގައި ނިންމެވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ އަމުރާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އޭޖީ ވަނީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ވައްދާފަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމެންދެން މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ނުވައްދަން ވަގުތީ އަމުރެއް އޭގެ ފަހުން ވަނީ ނެރެފަ އެވެ. އެ އަމުރު ނެރުއްވީ ތިން ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ގިވްއިން

  ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނައި ބިލް ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ނޯންނާނެއޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގާނޫނީ ބާރެއް މަޖްލީހުން ފާސް ކުރާ ބިލެއް އެއީ ބާތިލް އެއްޗަކަށް ނިންމުމުގެ ސަބަބަކީ މަޖްލީހުގެ ކޯރަމް އަކީ 20 ކަމަށްވާއިރު ކޯރަމް އަށްވުރެން ގިނަ އަދަދުން ވޯޓް ލިބިގެން ފާސް ކުރާ އެއްވެސް ބިލެއް ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު ނޯންނާނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެން އެފަދަ ބިލެއް ބާތިލް ކުރަން. އެހެން ނަމަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކުއްލި އަކަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ބާތިލް ވީއޭ ބުނީމާ އެއިރުން ހުރިހާ ކުށްވެރިން ތިބޭނީ މަގުމަތީގައި ނޫންތޭ. މީ އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޓައިޕް ސަރުކާރެއް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެއް ނޫނޭ ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެން ނޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހާކިމާ ގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ދެ ބިލް މި ފާސްވީ މިދެން ބާތިލް ނުކުރެވޭނެއޭ. އޯ ޓްރައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ ޖަސްޓް ސިމްޕްލީ ޑޫ ދަ ތިންގްސް އައި ސޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް. އައި ސްޕެންޓް ލައިފް ޓައިމް ލުކިންގް ފޯރ ސަޗް ބިއުޓިފުލް ލީގަލް ޕޭޕަރސް ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް...

  CLOSE
 • ޑޮން

  ރައްޔިތުންގެމަޖިލިސްތެރޭން 36މެމްބަރުންގައުމުގަ ބަޣާވާތްކޮއްފި

  1
  CLOSE
 • އެބަޖެހޭ

  އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ދެން ރާއްޖޭގެ މަޖްލީސް ތެރޭން ކޮރަޕްޝަން ފުހެވިގެން ދިޔައީއޭ. ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ވެސް އެބަޖެހޭ ބަދަލު ގެންނަން ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 80 އަށް ވުރެން ގިނަ ނުކުރެވޭނެ އުސޫލުން އަދި ވެސް އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ މަޖްލީހަށް ހޮވޭ މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ދާއިރާގައި ވޯޓް ލާ ރައްޔިތުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ހޯދާ މެމްބަރުންނަށް ވެގެން މެނުވީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަން އެމެންނަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް. މިކަން ކަން މިގޮތަށް ކޮށްގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ކޮރަޕްޝަން ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ވަކީލުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އަމިއްލަ އަށް ބޭނިގަނެގެން ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ހަޔާތުގެ ކަޅު ދުވަސް އަދި ހުދު ދުވަސް ކިޔަމުން ރަށު ތެރޭ އެނބުރޭތީވެ ރާއްޖޭގެ ވަކީލުން މަޝްހޫރުވާން އެމެން ބޭނުން ކުރާ ޓޫލް އަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ނޫން ސިޔާސީ ކަންކަންހަދަންވީ. ގާނޫނަކުން އެމެން އެބަޖެހޭ މައިތިރި ކުރަން. މިރާއްޖޭގެ ލޯޔަރުން މިހާރު އެއުޅެނީ މާ ބޮޑަށް އެމެންނަށް އެމެންގެ ސައިޒު އޮޅިގެންނޭ. އެމެން ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.

  CLOSE
 • ހަސަންޓޭ

  އޯކޭ ގެއްލުނީޔޯ. ދެން އެދާއިރާތަކަށް އިލެކްޝަން ބާއްވަބަލަ. ކީވެތަ އެކަން ކުރަން ނުކެރެނީ.

  CLOSE
 • ޑާއުން

  އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޖެހޭނީ އެމެން ނެރެން އުޅޭ އެއް ކެންޑިޑޭޓްގެ މައްސަލަ އޮޅާލަން އޭ އެމެންނަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް ވެސް ދެން ނެެރެޔަ ނުދޭނަމޭ. ސޯ ބޭބީ ޑޯން ވޮރީ ޔޫ ވިލް ބީ މައި އޮންލީ ޔޫއާރ ގޮއިންގް ޑައުން ޑައުން ޑައުން ޑާއުން ޑާއުން ޑާއުން ޖަސްޓް ލެޓް އިޓް ބީ. މަމެން ޕިންކީން މިއުޅެނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ ދަނަހަލާލު ޕެޓިޝަނުގައި މިލިއަނުން ކަޓް ޖައްސާލައިގެން ސޮއި ކުރި 12 ފަސްމާމުލޭ މެން ނަގާ މާރސްގެ ގޮނޑަށް އެއްލާލަންއޭ. ޑޯންޓް ޔޫ އެވަރ ސީ މަމެން ހާ ބާރުގަދަ ސަރުކާރެއް އެމެރިކާ ޖެހޭނީ ދަނޑި ދަމަން އިނގިރޭސިން ގޮވައިގެން ދޯ. ބޭބީ ޔޫއާރ ގޮއިންގް ޑައުން ޑައުން ޑައުން ލައިކް އަ ވޯޓަރ ޑްރޮޕް ޕްރޮބަބްލީ އެން އޮނެސްޓްލީ އެން ޝުއަރލީ ހަހަހާހަހާހާހާ ހަހަހާހާހާހާ ހަހަހާހާހާހާ...

  CLOSE
 • އާއާއާއާ

  އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެންނަށް އުފާ ވެރިކަން ލިބިގެން ދާ ކަމެކޭ ކުދިންނޭ. ހުންނާނެ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް މިހާރު ދަ ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކުރި 12 ޒޮންބީން މަޖްލީހަށް އަނބުރާ ވެއްދިފައި. ދިއްދޫ ލައްޗޭ ގާތު ބުނޭ އޭނާ ކުރުކުއްލި ޖަހާ ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑް ފެލުން ފެލިގެން ގުޑާނީ އޭނާގެ ރަށު މީހުން ކަމަށް މަމެން ދަ ގްރޭންޑް މާލެ ނުގުޑާނަމޭ އެމެން ފަދަ ކަނޑުކޮހުން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަށް. އެއީ އެންމެ 3000 އެއްހާ އާބާދީ ދޯ. މަމެން މީ 2 ލައްކަ ބިގް މުއްސަނދި އާބާދީީ ކެޕިޓަލް ސިޓީ ދޯ. އައި އޭމް ވޮންޑަރިންގް ކޭން ޔޫ ވިން ފްރޮމް އަސް ކޭން ޔޫ ބީ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ ކޭން ޔޫ ބީ އާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ އާއާއާއާ...

  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު