chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ހިޔާނާތެއް ނުވޭ، ފައިސާވީ ބޭންކުގައި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު: ރޮހިންޏާ ފަންޑުގެ ފައިސާ ވަނީ ބޭންކްގަ ކަމަށް ވިދާޅުވި - ޔޫސުފް ރިޒާ | އަވަސް

މިޔަންމާގެ ސިފައިން ހިންގި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުން ހޯދި ފައިސާއަށްވީ ގޮތެއް ނޭނގުނު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އެ ފައިސާތައްވީ ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށްވީ ގޮތެއް ސަރުކާރުން ނުބުނި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ފަންޑަށްވީ ގޮތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ބުނަން ނޭނގުނު ކަމަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އަވަސްއަށް މިނިސްޓަރު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރޮހިންޏާ ފަންޑު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޮމެޓީއެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެ ކޮމެޓީގެ ދަށުން އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގަކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ އެއްވެސް މިނިސްޓްރީއެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައެއް ނުހުންނާނެ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރޮހިންޏާ ފަންޑުގެ ނަމުގަ ހާއްސަ އެކައުންޓެއް ހަދައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ ހުރި މަސައްކަތެއް މިއީ، ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޖަމާކުރަމުން ދިޔައީ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފައިސާ ގުނުމުގައި އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެފަ ނުވާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ވެސް ގުނީ ގައުމީ ޓީވީއިން ލައިވްކުރަމުން މީރާގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 18 މިލިއަން ރުފިޔާ ފަންޑަށް ލިބުނުކަން ކުރިން ވެސް އިއުލާންކޮށްފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އަނބަ ބަހުން ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނި ފައިސާތަކާއި ސިޓީތަކުން ދޭނެ ކަމަށް ބުނި ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ދުވަސްކޮޅެއް ނެގި ކަމަށާއި ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާ ގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމުމުން އެކަންކަން ނިންމަން ދުވަސްތަކެއް ނެގި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސާތައް ހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފައިސާތައް ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނުވަނަ ދުވަހު ބޭންކްގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން އޭގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް މީޑިއާ ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބޭންކްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރިކަން އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް ފައިސާތައް ވީތަނެއް ނޭނގުނު ކަމަށް ބުނުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެ މައުލޫމާތު ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފައިސާ ހުރީ ހަމަ ބޭންކްގެ އެކައުންޓްގަ، ނޮވެމްބަރުގެ ނުވަނަ ދުވަހު އެދިފަ ވާނެ އެ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް، އެހެންވީމަ އެ މަރުހަލާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ގަބޫލުކުރެވެނީ ބޭންކްއިން އެ ކުރަނީ، އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުވީމަ ބޭންކްގެ ހިސާބުތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ، އެހެންވީމަ އެ ހިސާބުތައް ނިންމާފަ ޖެނުއަރީ މަސް ފެށިގެން މިއައީ، ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފަ މިހާރު އެ ދަނީ ބޭންކްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ފައިސާތައް ޖަމާކުރުމުގައި ލަސްވަމުންދާ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޭންކްގެ އިދާރީ ކަންކަމަށް ހޭދަވާ ވަގުތުތައް ސާފުކުރަން ޖެހޭނީ ބޭންކް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އުއްމީދު ކުރަނީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެ ފައިސާތައް ޖަމާކުރެވިގެން ދިޔުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް ބުނީ ފައިސާތައް ޖަމާކުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާތައް ބަންގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބޭންކް ކަމަށެވެ. ބޭންކްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެކަންކަން ކުރިއަށް ދާނީ މީޑިއާ ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިނަށް ނޫން ކަމަށާއި އެތަނެއްގަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި، އެފަދަ ކަންކަމުގައި މީޑިއާއަށް އަބަދު ހިއްސާކުރާނެ އަޕްޑޭޓްތަކެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ރޮހިންޏާ ފަންޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މީޑިއާއަށް ހިއްސާކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް މީޑިއާއަށް އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ކިތައް

  ދޮގެއް ހެދެއް އޮއްވާ ތެދެއް ނުބުނޭ

  CLOSE
 • ހުސައިން

  ދެލޯފުޅާ މީ ޖަނަވަރީ މަހެއް ނޫން، މާރޗު މަސް. ޑޮކްޓަރެއްވެސް ނޫން ޕްރޮފެސަރު ކިޔަންވީ.

  1
  CLOSE
 • ދަތްދޫނި

  ތަމެންގެ ހަޔާތްކޮބާ! މުސްލިމް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހުމުން މަމެން އެވެރިންނަށް އެހީ އެއް ދިއްކޮއްލުމުން އެވެސް ވީތަނެއް ނޭގުނު. ހަމަ އަޑައް ބާރު ލާފައި ބުނާނެ ދޮތަ ތިމަންނަމެންނަކީ %100 މުސްލިމުންނޭ. ބޯހަލާކު. މުލި ޤައުމުގާ މި އޮތީ ވައްކަން ކުރުމުގެ ވަބާ އެއް ފެތުރިފާ!

  2
  CLOSE
 • ޙަޒަނަ

  ސޭވިންސް އެކައުންޓެއްތޯ؟ ބޭންކުން ޓީޓީއެއް ހަދަން ނުނަގާނެ އެއްދުވަސް ވެސް. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާ ޗެކް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ. ކެރެންޏާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އާންމު ކުރޭ.

  1
  CLOSE
 • ރަޝީދު

  ޙިޔާނަތްތެރިވުމަކީ ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނު... ޒިންމާ އަދާނުކުރެވުމަކީ ޙިޔާނާތަކަށް ނުވޭ ތޯ... ހަމަ އެކަނި ފައިސާ ކެއުން ތޯ ޙިޔާނާތަކީ... އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީމަ، ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ... ދެންތިބި މީހުންނާއި އެއްފެންވަރަށް ތިޔަމަޤާމުވެސް މިހާރު ދިޔައީ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ... ތިޔަ ތަނުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ ޝައްކު އުފެދޭ އަދި އެކަމެއް އޭސީސީއޭ އިން ގޮތްކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ވުމަކީ އެއީ ޙިޔާނަތެއް ނޫން ތޯ.. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އާއި އެމިނިސްޓްރީ މިދަރަޖައަށް ވެއްޓުމަކީ ލަދުގަންނަ އަދި ނުހަނު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް

  26
  2
  CLOSE
 • ހަމިއްޓޭ

  ފައިސާވީ ބޭކްގައޭ ، އެފޢިސާ ރައްޔިތުން ދިނީ ބޭންކްގައި ބަހައްޓާ ކަށެއްނޫނޭ

  27
  1
  CLOSE
 • ބެންކް

  އެއީ ބެންކުގަ ޖަމާކޮއްފަ ބަހައްޓަން ހަވާލުކުރެވުނު އަމާނާތެއްތޯ؟. އެތައްބަޔަކު ބުރަމަސައްކަތުން އެފައިސާ އެއްކޮއްދިނީ ނިކަމެތިކަމުގައިވާ ބަޔަކައްޓަކާ ﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމައް. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ އެލިބެންވާ ފަރާތައް ރައްދުކުރާނެކަމައް ބުނެފަ ރައްދުކުރުމެއްނެތި، ބެންކުގައި މިހާދުވަހު ބެހެއްޓުން އެއީ ހިޔާނާތައް ނުވަންޏާ ހިޔާނާތަކީ ކޮބައިތޯ؟.

  32
  1
  CLOSE
 • ށުހާ

  މީ އަދިވެސް ޖެނުއަރީ މަސްވިއްޔަ

  19
  1
  CLOSE
 • ރެކިދިޔެ

  މިނިކަމެތި ދިވެހި ރައްޔަތުން ލާރިކޮޅުދިނީ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް ހަދިޔާ ކުރަން. އެބެންކުގައި ބަހައްޓާކަށް ނޫން.

  25
  2
  CLOSE
 • ރަސްގެފާނު

  ނޫސްވެރިން ދޯ އަދިވެސް ގޯހީ. ކުއްލި އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާއާ ހަވާލުވެ، ޒިންމާއަދާނުވެ ފަޟީހަތްވީމަވެސް ތިހެން މާފަށްވެސް ނޭދި

  25
  1
  CLOSE
 • ރޮކެޓް ސައިންސް

  މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ މިހާރު އަހަރު ވާން ކައިރިވަނީ ހަރުދަނާކޮން ގެންދިޔަނަމަ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެފައިސާ ހުންނާނީ ހަވާލުކުރެވިފަ. ހަލާލެއް ހަރާމެއް ނުބަލާ ކާމީހުން ކެޔަސް ގިނަމީހުންނަކީ ހަލާލު އެއްޗެހި ކާމީހުންނެވެ

  24
  2
  CLOSE
 • ޒިންމާދަރުކަން އެޓް މެކްސް

  މިނިސްޓަރު ކަންތައް މިހުނަ ގޮތަކީ ބީއެމް އެލްގެ ބޮލަށް ކަނޑާލާފައި ޒިންމާއިން ބަރީއަވުން. ދެން އަނެއްކަ މާދަމާ ބެންކުންވެއްޖެ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެން ތިކަމާ ގުޅިގެން އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ބޮލުއަޅުވާފައި. ހީވަނީ ނިމޭއިރު މައްސަ އުޅޭނީ ފައިސާ ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރި ރައްޔިތުންހެން. އެމީހުން ފައިސާ ފަންޑަށް ނުލީނަމަ ނުޖެހުނީސްތާ ބެންކައްވެސް އެމަސަކަތް ކުރާކަށް.

  23
  1
  CLOSE
 • ހާމް

  ކާކު ބުނީ އެހެން އެކައުންޓަކަށް އެޅިއޭ! ނުދައްކާ ވާހަކަ އަށް ހެކި ދައްކަނީ ކީއްކުރަން. ހިނި އަންނަނީ ހަމަ

  15
  1
  CLOSE
 • ހތ

  ބެންކަށް ލީމަ މަގުސަދު ހާސިްލް ވެއްޖެބާ

  38
  6
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު