chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

"އަމިއްލަަށް ހައްލުނުވާ ވަރު ކަމެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް"

މިއަދު ސަރުކާރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރާއްޖޭގައި ރާއްޖޭން އަމިއްލައަށް ހައްލު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ މައްސަލަތަކެއް ނެތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލް އަގުވާމީ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ މައްސަލަތައް އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެހީއަށް އެދެން ޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެދޭނީ އިންޑިއާގެ އެހީއަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްސްދަލުވުމުގައި އެފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓރު އާޒިމާ ޝުކޫރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެން މިހާތަނަށް ވެސް ބުނަމުން މިއައީ. ތިޔަބޭފުޅުން މިކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަދި މިިއި އިންޑިއާއަށާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ދެވޭ މެސެޖަކަށް ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ މައްސަލަތައް އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ކީއްވެތޯ ނުދިޔައީ ކަޝްމީރު މައްސަލައަށް، ގޮސް ނުބުނީ މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަން ބޭނުމޭ؟" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތަށް ރާއްޖޭން ނުބުނީ އެއީ އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ މައްސަލައަކަށް ވާތީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިނިސްޓަރު މި ގޮތަށް ޖަވާބު ދެއްވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އިންޑިއާއަށް އަދާކުރެވޭނީ ކޮން ދައުރެއްތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ދެން ވިދާޅުވީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ހާލަތެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށާއި މާލޭގައި ހިނގައިލިޔަސް އެކަން ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރަން އެހީ ބޭނުންވީ އެންމެ ފަހަރަކު ކަމަށާއި އެފަހަރު އެހީވީ އިންޑިއާއިން ކަމަސް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންްޑިއާއާއި އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ކޮށް އަމިއްލަ މައްސަލަތައް އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރަން ދޫކޮށްލަަ ން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ޝައިނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ފުރަތަމަ އެބައެއްގެ ގާތަށް ދާ ބަޔަކަށް ވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވަށްޓެރިން. އަދި އަހަރެމެންގެ ބޮޑެތި ބޭބެމެން، އެއީ އިންޑިއާގެ ގާތަށް، " އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އަދިވެސް އޮތީ ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި ދެގައުމު ވަތްކެއް ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޝައިނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ބިންތައް އަތުލަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މިހައްމަދު ނަޝީދު ދެެއްކެވި ވާހަކައަށް ވެސް ތިން ބޭފުޅުން ރައްދު ދެއްވިއެވެ. ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަޅާ ކިއުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭަގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ސަރުކާރުތަކުން ނޫން ކަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ކުންފުނުތަކުން ކަމަށް ވެސް ޝައިނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތު އުފެދުނު ފަހުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޓީތަކުން މަޝްވަރާކޮށްގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެކި ގައުމުތަކުން އަންނީ ހުށަހަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުންް އިންޑިއާ ޗައިނާ އަދި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އެހީވާން އެދިފދައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ލަކޫ

  ބޭރުގެ ނޫސްވެރިން ގެނެސްގެން ތިހާވަރަށް ތިވާހަކަ ދައްކަނީ ކޮންކަމެއް ހައްލު ނުވެގެންތޯ؟

  CLOSE
 • އަލީ.

  ރާއްޖޭގެ އަނގަ މާބޮޑީ ގައުމައްވުރެ ދަންނަނުދަންނަ މީހުން ވެރިކަމުގަ ތިބީމަ ހުރިހާ އިދިކޮޅު މީހުން ޖަލައްލާފަ ތިޔާހެން އަރާމުގަ ނިދަންއޮވެވޭނެ ކަމައްހީނުކުރާތި އެކަމެއްނުވާނެ ވިޔަކަނުވެސް ދޭނަން

  CLOSE
 • ރާކަނި

  ސްޕްރީމްކޯޓް ކޮށާލީ މިނިވާންވެގެން ޖެހުނީ ގުއިރޯނުގައި. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން އެއްބަސްވެ އެކަންކުރީ މިނިވަންވާންވެގެން. ޖެހުނީ ގުއިރޯނުގައި ހުރިހާ އެންމެން ޖަލަށް ލާފަ ކަލެއަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭނަމޭ މިނިވަންކޮށް ދޭނަމޭ ބުނީމަ އެހުންނަނީ ހެވިދިލިފަ. މީދެން ކިހާބޮޑު ....

  CLOSE
 • ހޯލްޑް

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭނެއޭ އިންޑިއާ ވެސް ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކީން އެހެން ބުނީމާ ގަބޫލުކުރަންއޭ ތަމެން އިންޑިއާ އެއްޗެހި ތައް ކޮން ފުއްޕުމެއް ފުއްޕަންތޭ ތިޔާއީ މަމެންގެ ނޯކަރުން ނޫންތޭ. ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ %3 ވެސް ތަމެންނަށް ނުކުރެވޭނެ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ވެސް އަދި އެފެންވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމް ކުރަން އިންޑިއާ އަށް ނޭގޭނެއޭ. މަމެން ޕިންކީން ހަމަ ލާރޖް ކޮށް ޗައިނާ އިން ލޯން ނަގައިގެން އަދި ވެސް މާލެ އާއި ވިލިިގިލި އާއި ދެމެދު ބްރިޖް ވެސް އަޅާނަމޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް ނުނިމެނީސް މިކަމުގެ ޑިޒައިން ސްޓަޑީސް ތައް ފަށަންވީއޭ އަވަހަށް. އޯއް ޗައިނާ ޔޫއާރ ދަ ބެސްޓް ފްރެންޑް އޮފް އަސް. ޓެލްމީ ވަޓް ޔޫ ވޮނާ ވޯންޓް. އޯލް އަވަރ މިޒަރަބުލް ޑޭޒް އާރ ގޯން ވެން ވީއާރ އަންޑަރ ދަ ޗައިނާ. ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް. ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް.

  1
  1
  CLOSE
 • ކެއަރމީ

  އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެވިގެން ގޮސް ރާއްޖެ އަކީ އެއީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ކްލީން މަޖްލީހަށް ވެގެން ދާނެ ކަމާއި މެދު މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރު ވެއޭ. މިއަދު ގައުމު އެކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާ ލަވަ ކިޔަނީއޭ ކުދިންނޭ. އޫއް ހޫއް ހޫއް އޫއް އޫއް. ހޯލްޑް މީ ލައިކް ޔުއަރ އޯން ވަން. ލަވް މީ ލައިކް ޔުއަރ ވަން އެން އޮންލީ ރޮމޭންސް. ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ ފޯރ މީ. ވެން ޔޫ އާރ ލޮސްޓް ވީ ވިލް ފައިންޑް ޔޫ ވާރކް ލައިކް އެން އެޕްރީލް ފައިޓް ފޯރ ދި އެންޑް. އޯލާ ހޭއް އޯލާ އޯލާ އޯލާ ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ ފޯރމީ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..

  1
  1
  CLOSE
 • ސައީދުބެ

  ތެދުވެރިވޭ އޭރުންއެވީ ،ތެޔޮވަގައްވިއްކިމީހާ ބުނޭ ތިމަންނާއޭ ސައުތުކޮރެޔާއައްވިއްކީ ގަޓުހުރިއްޔާ ތެދުވެރިވޭ އޭރުންއެވީ

  1
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮން މިނިސްޓަރު ސައިއްޓޭ ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ޗައިނާ އަދި ޖަޕާން އަދި މެލޭސިއާ އަދި ސިންގަޕޯރ އަދި ސައުދީ އަދި ޔޫއޭއީ މަމެންގެ ގައުމާއި މެދު ފަޚްރު ވެރި ވާނަމަ މަމެންނަށް ނިމުނީއޭ މަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ ކޮންމެހެން މަމެން ގައުމު ދެކެ ފަޚްރު ވެރިވާން. އެއީ ކޮރަޕްޓްގައުމެއް އަދި ފަގީރު ކިބަޅި ގައުމެއް އަދި ރޭޕް ކެޕިޓަލް ދޯ. މަމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެމެންނާއި ގުޅުން ގާއިމް ކުރަން އިންޑިއާ ނޫސްވެރިން ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުން ހީވަނީ އިންޑިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ތައް މިތާ ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނުޖެހޭނެއޭ ހުންނާން އިންޑިއާ ތިޔާ ކޮން ބަޔެއްތޭ އިންޑިއާ އާއި ހެދީ ކިހާ ބޮޑު ބަލާ އެއް ނޫންތޭ އިންޑިއާއިން މިރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވަނީ ކޮން އިންވެސްޓްމެންޓް އެއް ތޭ ތަމެން ނަށް ކުރެވޭނެ އިންވެސްޓްމެންޓް އެއް ނުހުންނާނެއޭ އިންޑިއާ ފުރަތަަމަ އުޅެބަލަ ރޭޕް ކެޕިޓަލް ލަގަބް އިން ސަލާމަތް ވޭތޯ ބަލަން. އެއިރުން މާ ތާހިރު ވާނެއޭ.

  1
  CLOSE
 • ބަލާތި

  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އެއީ އިންޑިއާ އިންނޭ އިންޑިއާ އަކީ އެއީ ވަރަށް ކޮރަޕްޓް ނޫސްވެރިން ތިބޭ ގައުމެކޭ އެއީ ޖީއެމްއާރުން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން މިގައުމަށް ފޮނުވި ނޫސްވެރިންނޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިގެން ނުވާނެއޭ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަދި ޖެހޭނީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދަންމާލަންއޭ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަން އިނގޭނީ ވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ތިން މަސް ދުވަހަށް ދަންމާލުމުންނޭ ރާއްޖެ ފަދަ ކަންނެތް ބަޔަކު ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުވައްސަސާ ތަކުގައި އުޅޭއިރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެހާ އަވަަހަށް އުވާލައިގެން ނުވާނެއޭ އެއީ މަމެން ޕިންކީން މަރުވާނެ ކަމެކޭ. ތިޔާ ޖުޑިޝަރީ އަށް އެމެން ގެންނަން އުޅުނު ކޫ ވެސް ސާފުވެ އެއެންމެންނަށް ހުކުމް އިއްވާ އަދި ސަރުކާރުން މަޖްލީހުން ފާސް ކުރަން މިއަހަރު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގާނޫނު ތައް ފާސް ވުމުން ނޫނީ ދެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިގެން ނުވާނެއޭ.

  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު