ބްލެންކް ފިހާރަ ހުޅުވުން

ތަފާތު ލައިޓާއި ފާހާނާގެ ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށް، ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން "ބްލަންކް" ގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑްކޮށް އާ ފިހާރައެއް މިވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. ހާޑްވެއާގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ ވެލިގާއިން ތައިލެންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރު އަދި ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރެ އެވެ.:. އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ތަފާތު ލައިޓާއި ފާހާނާގެ ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށް، ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން "ބްލަންކް" ގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑްކޮށް އާ ފިހާރައެއް މިވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. ހާޑްވެއާގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ ވެލިގާއިން ތައިލެންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރު އަދި ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރެ އެވެ.:. އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް