"ތާނަ އަހަރެންނަށް ކިޔޭނެ" ފޮތްސެޓް ނެރުން

ކުޑަކުދިން ތާނަ ކިޔުން ފަރިތަކުރުމަށް ހާއްސަ "ތާނަ އަހަރެންނަށް ކިޔޭނެ" ފޮތްސެޓް މިވަނީ ރަސްމީކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ. މި ފޮތްސެޓަކީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އާމިނަތު ހުނައިޝާ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްސެޓެކެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ކުޑަކުދިން ތާނަ ކިޔުން ފަރިތަކުރުމަށް ހާއްސަ "ތާނަ އަހަރެންނަށް ކިޔޭނެ" ފޮތްސެޓް މިވަނީ ރަސްމީކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ. މި ފޮތްސެޓަކީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އާމިނަތު ހުނައިޝާ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތްސެޓެކެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް