chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

މިއީ އިދިކޮޅާ އެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ފަށަންވީ ވަގުތު: ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު --

އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭ މިނިވަން އިންސާފުވެރި ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާތައް ފަށަންވީ ވަގުތު އައިސްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އދ ގެ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމާފައި ވަނީ ނަޝީދު ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބޭރުން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެމަނިކުފާނު ބަންދުން ވީއްލައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ އެވެ.

ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނާ މެދު އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޖަވާބު އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އދ އަށް ފޮނުވި ޖަވާބުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ގެންދިޔައީ ހައްގުތައް ދީގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައި ވާތީ އދ އިން ނިންމި ނިންމުން ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިވަގުތަކީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ފަށަން ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މަގުސަދަކަށް ވާން ޖެހޭނީ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހި ކުރުން ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން މިފަހުން ބުނެފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާ އެކު ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް މަޝްވަރާއަށް ސަރުކާރުން ދައުވަތު ވެސް ދިނެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލުގައި ތިބިހާ ހިނދަކު ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޙުށޭނު

  މީ ކަލޭ ފިނޑި ކަމުން އަރައިގަނެ ހުކުމާ ކުރިމަތިލާން މާލެ އަންނަން ވީ ވަޤުތު.. ބީ އަ މޭން ޔޫ އިމްޕޮޓެންޓް!!!

  2
  1
  CLOSE
 • ޙުދެ

  ކަލޯ މޮޔަވީތަ؟

  6
  1
  CLOSE
 • އަޙްމަދު

  ހެހޭ: މިދެން ކާކު!؟ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއްނެތް ގައިދީއެއް. ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅުގައި ކަލޭގެ ނަމެއް ނޯއްނާނެއޯ .އެކަމަކު ގައިދީންގެ ލިސްޓުގައި އެބައޮތް ކަލޭގެ ނަން ޔަގީން.

  5
  1
  CLOSE
 • ސުޖާ

  ހޭބަލިވެގެން ނޫޅެބަލަ. ކަލެއަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް. ސޮރީ

  28
  4
  CLOSE
 • ޖަހަންގިރު

  މި ސޮރަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެވޭނަމަ ބޮޑަތި ޓެރަރިސްޓުން ނޫންބަޔަކަށް 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެވިގެން ނުވާނެ. ޤުރުއާނާއި ޙަދީސަށް ހަޖޫ ޖަހައި މައި ބަދައޭ ކިޔަން ޔޫ ކޭ ގަ މަޑުކޮށްލާ. ޖަމީލް 2013 ގައި ވިދާޅުވިހެން އަދުވެސް މަނިކުފާނު އޮންނަވަން ޖެހޭނީ ހަމަ ޖަލުގަ.

  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު