އޭޓީއެމް 2018 ފެއާގައި ރާއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ދުބާއީގައި މިމަހު ބޭއްވި އޭޓީއެމް 2018 ފެއާގައި ރާއްޖެ، މި ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ 68 ކުންފުންޏަކުން 128 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ފެއާގައި އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އެވެ. މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކްރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން މި ފެއާގައި ބައިވެރި އޭޓީއެމް ފެއާގެ މަގުސަދަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމެވެ- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ