މާލެ ފެނު އަޑިއަށް!

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މިއަދު މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެން ފެށުނު ގޮތަށް އަދިވެސް ދަނީ ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ. ގިނަ މަގުތަކުގައި ހޭދުނު ފެންގަނޑު އަދިވެސް ނުހިނދޭއިރު ސިފައިން ދަނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު
މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުމަތީ ފެން ބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު