ދުބާއީ ޓޫރިޒަމް ބިޔަ މަޝްރޫއު

މި ރަށަށް ޔޫރަޕުގެ ހިތުގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވަނީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީތައް މި ރަށަށްދާ މީހާ އަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް އޮންނާނެތީ އެވެ. ދުބާއީގެ މި ރަށުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އަންނަ މީހާއަށް އިޓަލީގެ ވެނިސް އާއި ސެން ޕީޓާސް ބާގް އަދި ސުވިޑަން އާއި ޖަރުމަނުވިލާތް އަދި ނިއުޒިލޭންޑް އިހުސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިތަނުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނީ ލައްކަ ފައިސާ ވެސް ހުރެގެންނެވެ.
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
ދުބާއީ ހިއްކައިގެން ހަދަމުން ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއު: މިތަން 2020 ގައި ނިމޭއިރު، ކޮންމެ ރަށަކުން ޔޫރަޕުގެ ސިޓީއެއް ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް