ލޭބާ ޕާޓީއިން 10 ފަރާތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުން

މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (ލޭބާ ޕާޓީ)ގެ ފަރާތުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 10 ފަރާތަކަށް މިއަދު ވަނީ ޓިކެޓް ދީފަ އެވެ. - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއުު
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ލޭބާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް