ބެނެފިޓްގެ ވިމަންސް ޑޭ ފެއާ

ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު އަންހެނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރި މަސައްކަތްތަތައް ދައްކާލުމަށް ހާއްސަ ފެއާއެއް ބޭއްވި އެވެ. މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އޮތް މި ފެއާގައި ތަފާތު 20 ސްޓޯލެއް ގާއިމްކޮށް ކާބޯތަކެއްޗާއި އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ އިތުރުން ހެދުން ފަހާ މީހުންގެ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތަށް ދައްކާލި އެވެ.
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
ބެނެފިޓުގެ އެ ފެއާ ބޭއްވީ އުފެއްދުންތެރި، ގާބިލް އަދި ހީވަގި އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްތައް އާއްމުން ބަލައިގަނެ ފާހަގަ ކުރުމަކީ އަންހެނުނަށް ބާރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތަށް ވާނެތީ އެވެ. އަދީ އެ ކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން އަންހެނުންނަށް ވެސް އިތުރު ހިއްވަރު ވެސް ލިބޭނެތީ އެވެ.
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
ބެނެފިޓް އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުޖުތަމައުއަށް ބިނާވެގެންވާ އިޖުތިމާއި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންދާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. ބެނެފިޓްގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ހުރި އިޖްތިމާއި އަދި ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ކަންކަންކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމެވެ.
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
ބެނެފިޓްގެ ފެއާގެ އިތުރުން ވެސް ބެނެފިޓުން ވަނީ އަންހެނުންން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މަންމައިންނަށް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ކޯހެއް ފޯލޫޕް އެކަޑެމީއާއި ގުޅިގެން ހިލޭ ހިންގަން ރާވާފަ އެވެ.
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
އަންހެނުންގެ ދުވަހު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ފެއާގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް އޮތެވެ.
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
މިފަދަ ފެއާތަކަށް އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދެ އެވެ. އަދި މިފަދަ ފެއާތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް މުޖުތަމައު ހޭލައްވައި ދެއެވެ.
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް
ބެނެފިޓްގެ ފަރާތުން 8 މާޗުގއި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ފެއަރ ގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ ބެނެފިޓް