އެޗްއާރްސީން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ
ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރްސީ) އިން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން: އަމިއްލަ މި ކުންފުނިން ވަނީ ވިހެއުމުން ދޭ ހަ މަހުގެ ޗުއްޓީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ނިންމާފައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ އެހެން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ގެންދަނީ މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފަ އެވެ -- ފޮޓޯތައް: އެޗްއާރްސީ