މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

ހިޔާލު ތަފާތު ވިޔަސް ފަސާދައަށް ޖާގަ ދީގެން ނުވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއޮތީ ވަދާވެރި ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަަށް ހިމެނޭ ނިޒާމަކަަށް ވުމުން، ސިޔާސީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމު ބައިބައިވެ ފަސާދަވުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދް ދީދި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝަހީދުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަދު ޓީވީއެމްގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދެއްވި ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެގެ ރައްޔިތުން ނިންމި ސިޔާސީ ޕާޓީތަަށް އެެކުލެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރީ، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭ އުސޫލަކުން ކަމަށެވެ.

"ސިޔާސީ ހިޔާލުތަފާތުވުންގެ ތެރެއިން ގައުމު ބައިބައިވެ ފަސާވެވުމަށް ޖާގަ ނުދިނުމަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނީ އަސާސީ އިސްލާހުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ހިޔާރުކުރީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ހިމެނޭ ނިޒާމެއް ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ޖާގެ ދޭ ނިޒާމެއް" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ހިޔާރު ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ރިޔާސީ ނިޒާމަަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ބޯލަބަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަށް ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އިހްތިޔާރުކުރި ނިޒާމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެވެސް ބޯލަބާ" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިތޯބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފާހަގަ ކުރާ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ތާރީހުންވެސް ގައުމުގައި އޭރުވެސް އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް އުޅެމުންދިޔަކަން އެގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަގީގަތާއި ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަށް ފަތުރަމުން ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުން އަލީ ރަސްގެފާނު ގިނި ކަންޏާ، ދީނާއި ދިވެހި ވަތަނުގެ ހައްގުގައި ދުޝްމަނުން ހަގުރާމަކުރައްވަނިކޮށް ޝަހީދުވި އެވެ. މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވި، އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ ބަޔަކު ގައުމުގައި ތިބޭނަމަ، ގައުމަށް ވާނެ ގެއްލުން ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ތާރިހުން އެގެން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.