އިސްތިސްގާ ނަމާދު

15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް
15 އޭޕްރިލް 2019، މާލެ -- ވާރޭ ނުވެހޭތީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު އިސްތިސްގާ ނަމާދު، ގިނަ އަދަަދެއްގެ މީހުން ވަނީ މި ނަމާދުގައި ބައިވެރި ވެފައި -- ފޮޓޯ : އަހްމަދު އަޔާދު | އަވަސް