މަޖިލިސް މާހެފުން ރައީސްއާއެކު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން މެންބަރުންނާއެކު މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިގަންނަަވަނީ -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް