އިތާފުށި މުވައްޒަފުން

2 މާޗް 2019، އިތާފުށި- އިތާފުށީގެ މުވައްޒަފުންގެ މާހެދުމުގައި އެ ރިސޯޓުގެ އެއް އޯނަރު ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު ބައިވަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
2 މާޗް 2019، އިތާފުށި- އިތާފުށީގެ މުވައްޒަފުންގެ މާހެދުމުގައި އެ ރިސޯޓުގެ އެއް އޯނަރު ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު ބައިވަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
2 މާޗް 2019، އިތާފުށި- އިތާފުށީގެ މުވައްޒަފުންގެ މާހެދުމުގައި އެ ރިސޯޓުގެ އެއް އޯނަރު ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު ބައިވެރިވަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް