ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑް: 65 ގެސްޓްހައުސް ވޯޓަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަނަށްށް ނޮމިނޭޓްވި 65 ގެސްޓް ހައުސް ވޯޓަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑު އިންތިޒާމުކުރާ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓްއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބުނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަންގެ 14 ކެޓަގަރީ އަކަށް މި އަހަރު ހަތް ރަށަކުން 65 ގެސްޓްހައުސް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އަހަރުގެ ގެސްޓްހައުސް އަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ގެސްޓްހައުސް ތަކަކީ:

ލީޑިން ގެސްޓްހައުސް - މާލެ ސިޓީ

 • އައިލެންޑް ބީޗް ހައުސް
 • ރިވެތި ގެސްޓްހައުސް
 • ލޮނުވެލި އެއާޕޯޓް ބީޗް
 • މެރި މޯލްޑިވްސް
 • ޔޫއައި އިން
 • ނޮވިނާ

ލީޑިން ގެސްޓްހައުސް - ނޯތް މޯލްޑިވްސް

 • ޓްރޮޕިކަލް ވިލެޖް
 • ނޮޅި ރިޓްރީޓް
 • ކްލިފް ރިޓްރީޓް

ލީޑިން ގެސްޓްހައުސް - ސެންޓްރަލް މޯލްޑިވްސް

 • ވެސްޓް ސޭންޑް އުކުޅަސް
 • ބްލިސް ދިގުރަށް
 • ކޮކާވިލާ
 • ކްރައުން ބީޗް މޯލްޑިވްސް
 • ކާނި ގްރައުންޑް ސީވިއު
 • ވެލާނާ ބީޗް
 • ޕާލް ސޭންޑްސް
 • ސީޒަން ޕެރެޑައިސް
 • ޔޫއައި ހޮޓެލްސް
 • ކްރިސްޓަލް ސޭންޑް ހޮޓެލްސް

ލީޑިން ގެސްޓްހައުސް: ސައުތު މޯލްޑިވްސް

 • ވެއިނީ ކްރާ ގްރޭޑް
 • ނަޒާކީ ރެސިޑެންސް
 • ވޭވް ސައުންޑް ބައި ތްރީއެސް މޯލްޑިވްސް
 • ރެކިދިޔެ އިން
 • ރިވެރީސް ޑައިވިން ވިލެޖް ސާފް އެންޑް ސްޕާ
 • ޕުލްމެރިއާ މޯލްޑިވްސް

އިނޮވޭޓިވް ގެސްޓްހައުސް ކޮންސެޕްޓް

 • ރިވެރީޒް ޑައިވް ވިލެޖު އެންޑް ސްޕާ
 • ބްލިސް ދިގުރަށް
 • އަރާމު ހޮލިޑޭސް އެންޑް ސްޕާ
 • ކްރިސްޓަލްސް ސޭންޑްސް ހޮޓެލް
 • ވެލާނާ ބްލޫ
 • ބީޗް ވުޑް ހޮޓެލް އެންޑް ސްޕާ

ލީޑިން ގެސްޓްހައުސް ބްރޭންޑް

 • ޔޫއައި ހޮޓެލްސް
 • ކާނި ހޮޓެލްސް
 • ވެލާނާ ހޮޓެލްސް
 • ކްރިސްޓަލް ސޭންޑް ހޮޓެލްސް

ލީޑިން އިކޯ ފްރެންޑްލީ ގެސްޓްހައުސް

 • ސީޒަން ޕެރަޑައިސް
 • ކާނިވިލެޖް އެންޑް ސްޕާ
 • ވެލާނާ ބްލޫ
 • ވެލާނާ ބީޗް
 • ވޭވް ސައުންޑް މަރަދޫ ފޭދޫ

ލީޑިން ބިޒްނަސް ގެސްޓްހައުސް

 • ޔޫއައިއިން
 • ކާނި ބީޗް ހޮޓެލް
 • މެލްރޯސް ހޮޓެލް
 • ރިވެތި ބީޗް ހޮޓެލް
 • އެއާޕޯޓް ބީޗް

ލީޑިން ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ގެސްޓްހައުސް

 • ބްލިސް ދިގުރަށް
 • އަރާމު ހޮލިޑޭސް އެންޑް ސްޕާ
 • ރިވެރީސް ޑައިވިން ވިލެޖު ސާފް އެންޑް ސްޕާ
 • ކްރިސްޓަލް ސޭންޑް ހޮޓެލް
 • ވެލާނާ ބީޗް
 • މެލްރޯސް ހޮޓެލް

ލީޑިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮވައިޑާ

 • އާރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 • ކްލިއަ ސްކައި އިން
 • ނެވި ޓްރާންސްފާ ސާވިސަސް
 • މެލް ރޯސް ހޮޓެލް

ލީޑިން ބިޒްނަސް ގެސްޓްހައުސް

 • ޔޫއައިނިން
 • ކާނި ބީޗް ހޮޓެލް
 • މެލްރޯސް ހޮޓެލް
 • ރިވެތި ބީޗް ހޮޓެލް
 • އެއާޕޯޓް ބީޗް

ލީޑިން އެޑްޗެންޗާ ގެސްޓްހައުސް

 • ޔޫއައި ހޮޓެލްސް
 • ރިވެރީސް ޑައިވިން ވިލެޖު އެންޑް ސްޕާ
 • ސީޒަން ޕްރެޑައިސް
 • އަރާމު ހޮލިޑޭސް އެންޑް ސްޕާ
 • ކާނި ބީޗް ހޮޓެލް
 • ދިގުރަށް ރިޓްރީޓް

ލީޑިން ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް ގެސްޓްހައުސް

 • ރިވެރީސް ޑައިވިން ވިލެޖު އެންޑް ސްޕާ
 • ބްލިސް ދިގުރަށް
 • އެކްޓިވް ވޯޓާ ސްޕޯސް މާފުށި
 • ރަސްދޫ ޑައިވް ލޮޖް
 • ފުލިދޫ ޑައިވް އެންޑް ވޯޓާ ސްޕޯސް
 • ޖަސްޓް ސާފް ވިލާ އެންޑް ލޮޖް
 • ދިގުރަށް ރިޓްރީޓް

ލީޑިން ގެސްޓްހައުސް އައިލެންޑް

 • އއ. އުކުޅަސް
 • ވ. ފުލިދޫ
 • ހއ. ކެލާ
 • އައްޑޫ ސިޓީ
 • ލ. ގަން
 • އއ. ތޮއްޑޫ

ލީޑިން ބީޗް އައިލެންޑް

 • އއ. އުޅުޅަސް
 • ވ. ފުލިދޫ
 • ހއ. ކެލާ
 • އައްޑޫ ސިޓީ
 • ލ. ގަން

މަޓާޓޯ އިން ދޭ، މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ގެސްޓްހައުސް އެޑިޝަން ތައާރަފު ކޮށްފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި 60 ޕަސެންޓް މާކްސް ނަގަނީ ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރީގެ މަގުބޫލު ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި ބާކީ ހުރި 40 ޕޮއިޓް ނަަގަނީ ޕޮލިއުލާ ވޯޓަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ވޯޓު ނެގޭނީ އޮންލައިކޮށާއި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ވޯޓުންނެވެ. ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން 15 ދުވަހަށް އޮންނާނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ މި އަހަރުގެ އޮންލައިން މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކީ އަވަސް އެވެ.