ހަބަރު

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ތޯރިގާ ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓާ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަންދެން އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން  އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.