ފެންކުންފުނީގެ ހޮޅި ފެކްޓަރީ

މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 20 ޖެނުއަރީ 2021 - ފެންކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ގުޅިފަޅު ހޮޅި ހިންގާ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހޮޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުރެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީގައި އުފައްދާ ހޮޅި އާއި އެފަދަ އެހެން އާލާތްތަކެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް