Dr. Mohamed Muizzu - Council 20
Dr. Mohamed Muizzu
Male City (Mayor)
PPM

ތައާރަފް

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ ތައުލީމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތަޖުރިބާއާ ގާބިލްކަން ހުރި ބޭފުޅެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ވަރަށް އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަން ހަތް އަހަރު ދުވަހު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެ މުއްދަތުގައި މާލެ ސިޓީއަށް ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް އެ ދާއިރާއިން ގެނެސްދެއްވެވި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މި ފަހުން ހިންގި ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ މުއިއްޒު އެވެ. މާލެ ހުޅުލެ ގުޅުވާފައިވާ ބްރިޖް މަޝްރޫއާއި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާފައިވާ ހައިވޭގެ މަސައްކަތާއި މާލެ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދިގެން ދިޔައީ މުއިއްޒުގެ މިނިސްޓަރު ކަމުގައެވެ. ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް މާލެ ހެދުމަށް މާލޭގައި ގިނަ ޕާކުތަކަކާއި މައިދާންތަކެއް ހެދި އުފާވެރި މާހައުލަކަށް މާލެ ބަދަލު ކުރެއްވީ ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް މުއިއްޒު ހުންނެވި ދުވަސްވަރުއެވެ.
ސޯޝަލް މީޑިއާ

ތައުލީމީ ހައިލައިޓްސް

މުއިއްޒުއަކީ ތައުލީމީ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުތަކުން މުޅި ރާއްޖެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި މުއިއްޒު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު ނުވަ މާއްދާއިން ޑިސްޓިންގްޝަން ހޯއްދަވާ އެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނީ މުއިއްޒު އެވެ. މަތީ ތައުލީމް ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުގައި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލަންޑަން (ޔޫކޭ) އިން ސްޓްރަކްޗަނަލް އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ އާއި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލަންޑަން (ޔޫކޭ) އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕީއެޗްޑީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލީޑްސް
Share Candidate's Profile